Pracovná schopnosť

Age management poradca

HR profesionál

Pracovná schopnosť konkrétneho človeka je dynamický stav, ktorý odráža súčasný stupeň rovnováhy jeho zdravia, zručností, postojov, motivácie k pracovným požiadavkám.


Pracovná schopnosť je primárne spojená s konkrétnou osobou.

Je však možné hovoriť aj o pracovnej schopnosti skupiny pracovníkov v rámci spoločnosti, profesijných skupín alebo vekových skupín atď.

Z hľadiska veku hovoríme o pracovnej schopnosti, najmä u dospelých, v ktorejkoľvek fáze produktívneho veku, o situácii tých ľudí, ktorí pracujú v dôchodku. Žiaci a študenti, ktorí sa pripravujú na budúce zamestnanie, môžu tiež hovoriť o pracovných zručnostiach.

Z hľadiska postavenia na trhu práce sa pracovná kapacita týka nielen zamestnancov, ale aj podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Pracovná kapacita sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí pracujú v dobrovoľníckom alebo vzdelávacom prostredí. Pracovná schopnosť je najdôležitejšou devízou pracovníka.

Z hľadiska času je pracovná schopnosť dynamickým javom. Jeho hladina môže byť z dlhodobého hľadiska pre konkrétnu osobu stabilná, môže však dochádzať k zmenám v intenzite alebo môže mať rastúci alebo klesajúci trend. Jedným z najvýraznejších účinkov na pokles pracovnej schopnosti je starnutie.

Úroveň pracovnej schopnosti sa môže merať napríklad pomocou indexu pracovnej schopnosti (WAI). Je to informácia, do akej miery je konkrétna osoba v súlade s požiadavkami svojho postavenia.

Pracovná schopnosť konkrétnej osoby je viacrozmerným fenoménom. Skladá sa z rôznych komponentov a štruktúr, ktoré sú dynamicky zmiešané a ovplyvňované. Zároveň je pracovná kapacita ovplyvňovaná rôznymi vnútornými a vonkajšími faktormi rôznych úrovní vplyvu (podrobnejšie nižšie).

Úroveň pracovnej kapacity môžu aktívne ovplyvňovať vnútorné a vonkajšie faktory vo forme prevencie, podpory alebo kompenzácie nepriaznivých objektívnych okolností a vplyvov, ako napríklad choroba. Intervencie môžu byť systematické aj ad hoc, individualizované a hromadné. Podstatnú časť zodpovednosti za udržiavanie a rozvoj pracovnej kapacity má samotný pracovník.

Cieľom starostlivosti o prácu je udržiavať rovnováhu a stabilitu medzi požiadavkami na zamestnanie a vlastnými zdrojmi.

Jednotlivé faktory pracovnej schopnosti

Na opísanie faktorov, ktoré ovplyvňujú a vytvárajú pracovné kapacity, sa používa viacrozmerný model tzv. „Domu pracovnej schopnosti“, ktorý v roku 2010 vytvoril Fínsky inštitút zdravia pri práci (FIOH).

Model pracovnej schopnosti

Prvé poschodie domu, ktoré nesie všetky ostatné poschodia, je zdravotná a funkčná kapacita. Druhé poschodie pozostáva z kompetencií, t. j súborov vedomostí a zručností, ktoré umožňujú vysoko kvalitný pracovný výkon. Zmeny v požiadavkách na kompetenciu sa menia s vývojom pracovných požiadaviek. Tretie poschodie sa skladá z hodnôt, postojov a motivácie z hľadiska rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Štvrté poschodie sa týka práce a pracovného prostredia. Patria sem najmä štýl riadenia, rozloženie pracoviska a pracovné podmienky.

Pracovnú schopnosť je potrebné vnímať v kontexte vonkajších podmienok. Medzi tieto faktory patrí najmä rodina, sociálna sieť ľudí, zmeny na trhu práce a z toho vyplývajúce zmeny v právnych predpisoch, vývoj technológií, prevádzkové prostredie, globálne trendy atď.

Work Ability Index ™ a využitie získaných výsledkov

Pracovnú schopnosť je možné merať. Jedným z nástrojov je tzv. Work Ability Index ™ (WAI) vyvinutý Fínskym inštitútom ochrany zdravia pri práci. Použitím WAI sa pracovná schopnosť osoby meria použitím dotazníka na sebahodnotenie, ktorý je overený na základe jeho zdravotnej dokumentácie. WAI bol testovaný na širokej vzorke populácie a jeho vysoká úroveň platnosti, spoľahlivosti a objektivity dosiahla široké uplatnenie v mnohých krajinách po celom svete.

Index je založený na sebahodnotiacom dotazníku, ktorý vyplní pracovník, ktorého WAI sa meria. Jednotlivé odpovede sa hodnotia a výsledkom je skóre v rozsahu od 7 do 49 bodov, pričom počet bodov zvyšuje schopnosť pracovať. Nízka pracovná schopnosť znamená, že požiadavky na zamestnanie v konkrétnej pozícii a kapacita pracovníka sú vo výraznom rozpore.

Dotazník WAI obsahuje otázky z týchto oblastí:

OblastiBody
Súčasná pracovná schopnosť vo vzťahu k najlepšej0 – 10
Súčasná pracovná schopnosť vo vzťahu k pracovným požiadavkám2 – 10
Počet lekársky diagnostikovaných chorôb1 – 7
Zníženie pracovnej schopnosti z dôvodu choroby1 – 6
Pracovná neprítomnosť z dôvodu chorôb1 – 5
Odhadovaná pracovná kapacita v nasledujúcich 2 rokoch1, 4, 7
Mentálna kapacita1 – 4
Skóre7 – 49

Ako merať pracovnú schopnosť – meranie pracovnej schopnosti pomocou indexu pracovnej schopnosti ™ (WAI)

Pojem „pracovná schopnosť“ znamená súhrn faktorov, ktoré umožnia žene alebo mužovi vykonať určitú úlohu v určitej situácii (Ilmarinen & Tepmel, 2010). Bola testovaná, preložená do 29 jazykov a používaná v Európe aj mimo nej a jej platnosť sa doteraz preukázala na základe údajov od 6 000 účastníkov získaných v rámci prieskumu fínskych spoločností počas jedenásťročnej štúdie (Krainski, 2010).

Metóda merania pracovnej kapacity je jednoduchá, praktická, spoľahlivá a opakovateľná. Vybrané otázky umožňujú objektívne vyhodnotiť všetky kritériá, ktoré ovplyvňujú pracovnú schopnosť zamestnanca. WAI ™ sa líši od klasických dotazníkových nástrojov v tom zmysle, že ide o veľmi heterogénnu štruktúru dotazníka, ktorá pozostáva z otázok zo siedmich rôznych oblastí charakterizujúcich predpoklady pracovníka a jeho fyzické a duševné zdravie, aby zvládol svoje zamestnanie, ako aj povahu práce a pracovné nároky.

Posúdenie pracovnej schopnosti zamestnancov pomocou WAI ™ sa v súčasnosti považuje za jednu z hlavných metód komplexného, ​​multifaktorového hodnotenia pracovných schopností zamestnanca vzhľadom na jeho vek, pracovné vzorce a zdravie.

Dotazník WAI ™ na určenie hodnoty indexu pracovnej kapacity je medzinárodne štandardizovaný, obsahuje celkom 25 otázok a existuje celkom 85 vopred pripravených odpovedí. Pretože kapitola 3 dotazníka WAI ™ obsahuje údaje týkajúce sa zdravotného stavu meraného zamestnanca, sa táto časť dotazníka na overenie platnosti porovnáva s lekárskou dokumentáciou pracovníka. Údaje získané z meraní sa považujú za dôverné a samotný dotazník sa považuje za lekársku dokumentáciu.

Cieľom objektivizácie pracovnej schopnosti zamestnanca je vybrať spôsob, ako získať odpovede zamestnanca na štandardizované otázky. Výsledkom konečného výpočtu je hodnota indexu WAI ™, ktorá vyjadruje pracovnú schopnosť zamestnanca v rozsahu skóre 7 – 49 bodov. Čím vyššia je hodnota, tým je lepšia pracovná schopnosť. Schopnosť pracovať je hodnotená ako zlá, priemerná, dobrá alebo vynikajúca.

 Tab. X: Rozdelenie jednotlivých kategórií hodnôt WAI (Rautio & Michelsen, 2013)

WAI SPAN (Body)Kategórie pracovnej schopnostiCieľom následných opatrení je
7-27NízkaObnovenie zlej pracovnej kapacity 
28-36PriemernáZlepšenie pracovnej kapacity
37-43DobráPodpora dobrej pracovnej schopnosti
44-49VynikajúcaUdržiavanie vynikajúcich pracovných schopností

Použitie výsledkov

Pre konkrétneho pracovníka táto metóda umožňuje objektívne monitorovať vývoj skóre pracovnej výkonnosti v priebehu času a porovnávať opakovaným testovaním výsledky s inými meranými jednotlivcami rovnakej profesionálnej alebo vekovej skupiny. Pri meraní veľkého počtu zamestnancov je možné tieto výsledky porovnávať vo vzťahu k pohlaviu, veku, samostatnej profesii a životnému štýlu.

Na základe porovnania je možné určiť, či sa schopnosť zamestnanca pracovať v hodnotenej firme líši od referenčných hodnôt. Hlavným cieľom je zistiť, koľko zamestnancov v rôznych profesijných skupinách má nízku pracovnú kapacitu v závislosti od veku. Nasledujúce opatrenia by sa mali zameriavať predovšetkým na nízkokvalifikovaných pracovníkov, pretože pokiaľ sa neprijmú potrebné podporné opatrenia veľká časť z nich môže patriť do kategórie neschopných pracovať (Novotný et al., 2014).

Pre zamestnávateľov sú výsledky prospešné v týchto oblastiach:

  • odhad skutočného a budúceho personálneho potenciálu;
  • identifikácia rizík a rizikových skupín v ranom štádiu;
  • inicializácia preventívnych opatrení;
  • meranie efektívnosti opatrení.

Koncepcia pracovnej kapacity a výsledky jej merania integrujú oblasti, v ktorých možno aktívne opatrenia uplatniť na podnikovej úrovni:

  • zdravie pracovníkov;
  • spôsobilosť a motivácia;
  • pracovná záťaž;
  • vedenie a organizácia práce.