Periodizácia ľudského veku

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Periodizácia je praktické rozdelenie času na obdobia alebo bloky. tarnutie a fázy ľudského vývoja boli vo vedeckej literatúre opísané v mnohých vedeckých perspektívach a menili sa ich paradigmy.


Starnutie a fázy ľudského vývoja boli vo vedeckej literatúre opísané v mnohých vedeckých perspektívach a menili sa ich paradigmy. Už Platón venoval pozornosť rôznym sociálnym rolám a individuálnym možnostiam meniacim sa s vekom (Zmorzanka, 2011). Predchádzajúce klasifikácie, ktoré charakterizujú konkrétne obdobia ľudského života, boli zvyčajne spojené s rekordným vekom a týkali sa rôznych oblastí fungovania, a to v súkromnej, ako aj v sociálnej oblasti.

Vyššie uvedené rozdelenie je spojené najmä s vývojovým prístupom a fázami, ktoré sa na tento prístup vzťahujú. Pozornosť si zaslúži teória psychosociálneho vývinu podľa E. H. Eriksona.

Podľa tejto teórie, úspešné dokončenie každej fázy vedie k dosiahnutiu zdravej (psychosociálne zrelej) osobnosti a získaniu základných cností. Základné cnosti sú charakteristické psychosociálne sily, ktoré môže ego použiť na riešenie nasledujúcich psychosociálnych kríz.

Štádium Psychosociálna kríza Základná cnosť Vek
1. dôvera vs. nedôvera nádej 0 – 1½
2. samostatnosť vs. hanba vôľa 1½ – 3
3. iniciatíva vs. vina rozhodnosť 3 – 5
4. usilovnosť vs. menejcennosť kompetentnosť 5 – 12
5. identita vs. konfúzia identity vernosť 12 – 18
6. intimita vs. izolácia láska 18 – 40
7. generativita vs. stagnácia starostlivosť 40 – 65
8. integrita ega vs. zúfalstvo múdrosť 65+

Jednou zo silných stránok Eriksonovej teórie je jej schopnosť prepojiť dôležitý psychosociálny vývin počas celého života.

Komplexné teoretické koncepcie ľudského vývinu navrhli aj ďalší vedci: Charlotte Bühler, Jean Piaget, Sigmund Freud, Lew S. Wygotski, Alfred Adler.