O projekte

O čom je tento projekt?

Naším cieľom je poskytnúť odborníkom v oblasti vzdelávania, osobám pôsobiacim v oblasti riadenia ľudských zdrojov a tvorcom politík kurikulum vekového manažmentu, vďaka ktorému získajú relevantné vedomosti a zručnosti, ktoré rozšíria a rozvinú ich kompetencie, aby sa stali poradcami v oblasti vekového manažmentu.


Na prvý pohľad sa zdá byť demografická situácia v Európe beznádejná. Význam vekového manažmentu pre hospodársky rast a rozvoj je všeobecne uznávaný, rovnako ako jeho význam pre konkurencieschopnosť ekonomiky. Okrem toho koncepcia vekového manažmentu poskytuje príležitosť jednotlivcom obohatiť svoju pracovnú kariéru, zlepšiť svoju finančnú situáciu ale aj osobný život.

Andragogická komunita a univerzity považujú seniorov za kľúčových účastníkov celoživotného vzdelávania, pretože ich učenie je viac ako len získavanie vedomostí: ak majú starší ľudia možnosť získať vzdelanie, sú schopní zlepšiť svoje fyzické a duševné blaho, aktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti a tým bojovať proti negatívnym stereotypom a sociálnemu vylúčeniu. Z tohto dôvodu andragogická komunita a mnoho univerzít pracuje s dospelými a seniormi a rozvíja koncept aktívneho stárnutia.

Veríme, že táto iniciatíva napomôže zvýšiť povedomie o tomto probléme širšiemu množstvu ľudí.

Tento e-learning je súčasťou dlhodobého euróspkeho projektu „Age management uptake“, založného cez program Erasmus+ a Europskou úniou.

O projekte sa môžete dozvedieť viac na jeho oficiálnej webstránke.

Disclaimer

European Commision

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the project partners, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Name: Age Management Uptake
Project No.: 2017-1 SK01-KA204-035420