Akčné karty

Kolekcia Vašich kariet.

Tieto karty si viete vytlačiť, stiahnúť, alebo prezerať online. Každá karta je vytvorená tak, aby podnietila diskusiu o age managemente vo vašej organizácií. Môžete ich používať v ľubovoľnom poradí. Veríme, že budú pre vás užitočným nástrojom na vašej ceste age managementom. Môžno si všimnete, že každá karta patrí do konkrétnej kategórie. Ak chcete naplno využiť tieto kategórie, odporúčame si prečítať tento článok.


Hodnoty, postoje a motivácia

Psychologický rozmer starnutia

Uvedomujete si zmeny v oblasti kognitívneho výkonu? Starnutím sa spomaľujú kognitívne procesy, na druhej strane jednotlivec vekom disponuje vyššími vedomosťami a skúsenosťami. Ako to môžete využiť vo svoj prospech?

Zdravie a funkčné kapacity

Fyziologický rozmer starnutia

Uvedomujete si zmeny fyziologických procesov v ľudskom tele? Ide napríklad o zníženie schopnosti prispôsobiť sa, alebo zvýšenie zraniteľnosti organizmu v priebehu starnutia. Ráta s týmto Vaše pracovné prostredie?

Hodnoty, postoje a motivácia

Sociálny rozmer starnutia

Uvedomujete si sociálne definované role, funkcie alebo sociálne koncepty spájané s rôznymi životnými fázami? Prihliadate na dôležitosť týchto konceptov pri budovaní firemnej stratégie?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Manažment životných fáz

Každá generácia vyžaduje individuálny prístup, odlišný od iných. Cieľom spoločnosti by malo byť udržať si zamestnancov, ale aj zvýšiť počet kvalifikovaných a empatických nových zamestnancov a podporovať ich v nasledovaní ich kariéry. Máte prístup k manažmentu životných fáz už vyskúšaný?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Sformulujte čistu víziu stratégie

Kladie Vaša vízia dôraz na smerovanie smerom ku kultúrnym zmenám v budúcnosti?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Poukážte na prísľub vysokého manažmentu

Je vedenie Vašej organizácie naklonené kultúrnej zmene?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Pozmeňte spoločnosť k podpore organizačnej zmeny

Rozoznávate, ktoré súčasné systémy, taktiky, procesy a pravidlá musia byť upravené tak, aby bolo dosiahnuté zladenie s novými hodnotami apožadovanou firemnou kultúrou?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Osvojte si medzi kolegami etickú a právnu vnímavosť

Ako identifikujete prekážky zmien, alebo zamestnancov, ktorí im odporujú a ako odmeníte a uznáte ich zlepšenie, či zdokonalenie?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Organizačná štruktúra

Máte pocit, že organizačná štruktúra Vašej spoločnosti potrebuje zmenu?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Budovanie rovnosti

Sú v internej politike Vašej spoločnosti zakomponované anti-diskriminačné legislatívne smernice?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Ergonómia a pracovné podmienky

Viete identifikovať pozitívne a negatívne pracovné podmienky súvisiace s age managementom?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Starnutie

Viete identifikovať spoločensky (ne)zodpovedné správanie Vašej spoločnosti k starnutiu zamestnancov?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Diverzita veku

Viete identifikovať benefity diverzity veku vo Vašej firme? Vidíte priestor pre zlepšenie a ak áno, ako?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Diskriminácia

Viete pomenovať možné typy diskriminácie na pracovisku?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Eliminácia diskriminácie

Ako eliminujete diskrimináciu vo Vašej spoločnosti?

Kompetencie

Doživotné vzdelávanie

Ako veľmi sa vo Vašej spoločnosti kladie dôraz na princípy doživotného vzdelávania a rozvoja kariéry?

Zdravie a funkčné kapacity

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Ako podporujete bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov na pracovisku?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Flexibilné formy výkonu práce

Aký spôsob flexibility a istoty ponúka Vaša spoločnosť?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Work ability Index

Používa sa vo Vašej firme index práceschopnosti?

Zdravie a funkčné kapacity

Fyzicky náročná práca

Znižujete s rastúcim vekom požiadavky na fyzicky náročnú prácu a beriete ohľad na ženy?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Silné stránky zamestnancov

Využívate silné stránky zamestnancov špecifické pre ich vek?

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Idividuálny kariérny manažment

Využívate pri určovaní stratégie pre starnúcich zamestnancov individuálny manažment?

Zdravie a funkčné kapacity

Podpora zdravia

Dbáte na podporu zdravia starnúcich zamestnancov, vrátane zodpovednosti za život jednotlivca?

Zdravie a funkčné kapacity

Prevencia chorôb a zranení

Ako viete podporiť prevenciu chorôb a zranení na pracovisku?

Zdravie a funkčné kapacity

Zníženie dopadu chorôb a úrazov

Znížte dopad chorôb a pracovných úrazov na zamestnanecké zdroje.

Hodnoty, postoje a motivácia

Systém hodnôt

Pri manažmente životných zmien vezmite do úvahy hodnotový systém zamestnancov.

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Nastavenie pracovného prostredia

Podporujte zmeny v pracovnom prostredí, obzvlášť pre starších ľudí na pracovisku.

Práca, pracovná komunita a líderstvo

Zníženie záťaže

Zaveďte férovejšie metódy znižovania pracovnej záťaže starnúcich pracovníkov.

Hodnoty, postoje a motivácia

Príprava na dôchodok

Pripravte zamestnancov na postupné odchádzanie do dôchodku.