Organizačná kultúra

HR profesionál

 • Spoločenská zodpovednosť organizácie
 • Diskriminácia a rovnaké zaobchádzanie v organizáciách
 • Vekové stereotypy
 • Ageizmus v organizáciách
 • Zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
 • Sociálna klíma na pracovisku
 • Generácie pracovníkov
 • Pracovná motivácia a stimulácia zamestnancov
 • Spokojnosť s prácou a angažovanosť zamestnancov
 • Medzigeneračná spolupráca, medzigeneračné zdieľanie a učenie sa na pracovisku; riadenie diverzity, riadenie znalostí, riadenie talentov
 • Budovanie dobrého mena zamestnávateľa

Organizačná kultúra podporujúca age manažment

Organizačná kultúra je definovaná ako základné presvedčenia, predpoklady, hodnoty a spôsoby interakcie, ktoré prispievajú k jedinečnému sociálnemu a psychologickému prostrediu organizácie. 

Organizačná kultúra zahŕňa očakávania, skúsenosti, filozofiu organizácie, ako aj hodnoty, ktoré usmerňujú správanie členov, a je vyjadrená v sebadôvere členov, vnútorných činnostiach, interakciách s vonkajším svetom a budúcich očakávaniach. Kultúra je založená na zdieľaných postojoch, presvedčeniach, zvykoch a písaných a nepísaných pravidlách, ktoré sa vyvinuli v priebehu času a považujú sa za platné (Obchodný slovník).
Kultúra zahŕňa aj víziu organizácie, hodnoty, normy, systémy, symboly, jazyk, predpoklady, presvedčenia a návyky (Needle, 2004).

Jednoducho povedané, organizačná kultúra je „spôsob, akým sa tu veci robia“ (Deal & Kennedy, 2000).

Zatiaľ čo vyššie uvedené definície kultúry vyjadrujú dianie na pracovisku navonok, iné definície zdôrazňujú zložky správania zamestnancov a ako organizačná kultúra priamo ovplyvňuje správanie zamestnancov v rámci organizácie.

Podľa tohto súboru definícií je organizačná kultúra súbor zdieľaných predpokladov, ktoré usmerňujú, čo sa v organizáciách deje, definovaním vhodného správania pre rôzne situácie (Ravasi & Schultz, 2006). Organizačná kultúra ovplyvňuje spôsob, akým ľudia a skupiny interagujú navzájom, s klientmi a so zúčastnenými stranami. Organizačná kultúra môže tiež ovplyvniť, koľko zamestnancov sa identifikuje s organizáciou (Schrodt, 2002).

Z obchodného hľadiska sa často používajú ako synonymá aj slovné spojenia „podniková kultúra“, „kultúra pracoviska“, „firemená kultúra“ (https://gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition/).

Pojem organizačná kultúra opisuje spoločné hodnoty a presvedčenia zamestnancov pracujúcich pre spoločnosť; je ovplyvnená faktormi, ako sú história spoločnosti, odvetvie priemyslu a vodcovstvo. Jej sesterský koncept, organizačné prostredie (organizačná klíma), sa vzťahuje na to, ako vnímajú zamestnanci politiku, postupy a činnosti spoločnosti. Predpokladá sa, že kultúra organizácie ovplyvňuje jej klímu, ktorá zasa ovplyvňuje motiváciu, výkonnosť a spokojnosť zamestnancov. Organizačná kultúra a klíma ovplyvňujú ako členovia organizácie kolektívne vnímajú starších zamestnancov a postupy age manažmentu (http://agingandwork.bc.edu/blog/how-to-create-an-organizational-culture-for-successful-aging/)

Vonkajšie a vnútorné ukazovatele kultúry

Source: Loennies 2010: 324 https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2017065010347.pdf