Inštitucionálne kroky k predĺženiu pracovného života

Age management poradca

Univerzita

Od roku 2000 prijali členské štáty niekoľko opatrení zameraných na reformu dôchodkových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia. Väčšina členských štátov zvýšila zákonný vek odchodu do dôchodku, vypracovala plány na postupné približovanie veku odchodu do dôchodku u mužov a žien a zvýšila vek nároku alebo predĺžila obdobie príspevku, potrebnú na uplatnenie úplných dôchodkových dávok. Niektoré krajiny […]

Reakcie a perspektívy krajín

Age management poradca

Univerzita

Všetky správy krajín zdôrazňujú meniace sa perspektívy národných vlád o úlohe starších pracovníkov v ekonomike a spoločnosti. Globálna tendencia odráža posun v politickom zameraní od predčasného odchodu do dôchodku k predĺženiu pracovného života. Na ochranu tohto politického posunu sú predložené tri argumenty: ekonomický, demografický a sociálny. Vo všeobecnosti krajiny zdôrazňujú hospodársky význam rozmanitosti. Rôznorodá pracovná […]

Príklady zo študovaných krajín

Age management poradca

Univerzita

Vzhľadom na nedostatok komplexných štatistík o poradenstve a aktívnom age manažmente na pracovisku táto štúdia zhromaždila ďalšie informácie na vnútroštátnej úrovni. Všeobecne platí, že na úrovni jednotlivých krajín sa opakuje nedostatok systematického kvantitatívneho zberu údajov o tejto téme, hoci niektoré štúdie sa realizovali na vnútroštátnej úrovni. Tieto štúdie vo všeobecnosti potvrdzujú nízku informovanosť o problémoch […]

Aktívny age manažment v politike

Age management poradca

Univerzita

Krajiny vyvinuli politiky na zvýšenie účasti starších pracovníkov na trhu práce: a) zvýšenie dôchodkového veku, obmedzenie stimulov na predčasný odchod do dôchodku; b) vypracovanie právnych predpisov proti diskriminácii na základe veku; c) poskytovanie dotácií zamestnávateľom na udržanie zamestnanosti starších pracovníkov; d) poskytovanie dotácií na podporu návratu starších pracovníkov do organizácie; e) vytváranie stimulov pre celoživotné […]

Piliere age manažmentu

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Podľa Sporketa (2009) je vekový manažment proces, ktorý by nemal byť vnímaný ako jednorázová akcia alebo ako jednorazový projekt. Mal by byť základnou súčasťou každodenných pracovných postupov. Spôsobom ukotvenia age manažmentu v spoločnostiach by mohlo byť napríklad integrovanie rôznych opatrení, ako sú podnikové a cieľové dohody alebo vyhlásenia o poslaní. Operacionalizácia riadenia veku sa môže […]

Age manažment ako súčasť verejných politík

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Age manažment sa vzťahuje na rôzne oblasti, ktoré riadia zamestnancov nielen v rámci spoločností, ale aj mimo nich. Aj keď sa zameriava hlavne na starnutie pracovnej sily, je aj súčasťou verejnej zodpovednosti a politiky. Preto sa v najširšom zmysle neuplatňuje age manažment iba v rámci interných akcií, pretože opatrenia súvisiace s vekom nie sú čisto […]

Predmet a ciele age manažmentu

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Age manažment sa vzťahuje na rôzne oblasti. Okrem holistickej sociálnej správy starnúcej pracovnej sily sa väčšinou týka starnutia pracovnej sily v podniku. Okrem mnohých rôznych ekonomických, sociálnych a politických výziev predstavuje demografická zmena (starnutie) výzvu aj pre podniky. Tento vývoj predovšetkým ovplyvňuje spoločnosti orientované na budúcnosť. Napríklad mnoho organizácií reaguje na demografické zmeny konceptom riadenia […]

Výzva starnutia v európskych spoločnostiach

Age management poradca

Univerzita

Demografická zmena je veľmi dlhodobý proces a zdá sa, že neexistuje možnosť okamžitého zvrátenia negatívnych trendov. Vplyv demografických faktorov na rast potvrdili Bloom, Canning a Moore (2004). Čo je najdôležitejšie, keďže rozhodnutia o účasti na trhu práce sú ovplyvnené vekom, Bloom, Canning a Moore zistili, že „staršie“ spoločnosti mali menšiu ponuku pracovnej sily, čo následne […]

Demografické starnutie obyvateľstva

Univerzita

Proces starnutia populácie je určený predovšetkým vývojom miery plodnosti a sekundárne mierou úmrtnosti. Každá populácia s dlhou históriou vysokej plodnosti má „mladú“ vekovú štruktúru, ktorá sa vo všeobecných charakteristikách podobá súčasnej vekovej štruktúre skupiny najmenej rozvinutých krajín. Priemerný vek populácie sa začína zvyšovať, keď klesá miera plodnosti. Demografické zmeny patria medzi najdôležitejšie výzvy, ktorým čelia […]

Zmena rol a kontinuita cieľov – moderný prístup k starnutiu

HR profesionál

Univerzita

V súčasnosti sa lineárny, horizontálny typ vnímania životných fáz stále častejšie nahrádza vertikálnym, ktorý naznačuje vzájomné prepájanie jednotlivých fáz, úloh a priestorov ľudskej činnosti. Hovoríme o celoživotnom prístupe: o meniacej sa dráhe kariéry, kde „kariéra“ už nie je chápaná ako koncepcia súvisiaca s pracovným miestom, ale aj ako „PROCES CELOŽIVOTNÉHO ZDOKONAĽOVANIA SA“ (Matulčíková, Breveníková, 2014). […]

Gerontologická klasifikácia

Age management poradca

Univerzita

Staroba je ovplyvnená skoršími fázami ľudského života. Helena Radlińska verí, že priebeh staroby je ovplyvňovaný povolaním, vrátane vzdelania a samostatnej zárobkovej činnosti. „V zamestnaniach, ktoré si vyžadujú vzdelanie a prácu na sebe, je staroba oneskorená“ (Radlińska, 1947). Podľa Anny Zawadzky určuje rané obdobie života človeka kvalitu a druh činnosti v neskoršom živote, čím vytvára možnosť […]

Periodizácia ľudského veku

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Periodizácia je praktické rozdelenie času na obdobia alebo bloky. tarnutie a fázy ľudského vývoja boli vo vedeckej literatúre opísané v mnohých vedeckých perspektívach a menili sa ich paradigmy. Starnutie a fázy ľudského vývoja boli vo vedeckej literatúre opísané v mnohých vedeckých perspektívach a menili sa ich paradigmy. Už Platón venoval pozornosť rôznym sociálnym rolám a […]

Possible actions of managers to support change management in the course of life

Univerzita

Actions  to support change management vary according to the life stages of the staff, taking into account the different expectations of these management staff. Prior to limiting work and opportunities against workers‘ will, Illmarinen (2005) warns of apathy and threatening perceptions of the meaningfulness of work as a possible consequence. In more detail, Ylikoski (In: […]