Reakcie a perspektívy krajín

Age management poradca

Univerzita

Všetky správy krajín zdôrazňujú meniace sa perspektívy národných vlád o úlohe starších pracovníkov v ekonomike a spoločnosti. Globálna tendencia odráža posun v politickom zameraní od predčasného odchodu do dôchodku k predĺženiu pracovného života. Na ochranu tohto politického posunu sú predložené tri argumenty: ekonomický, demografický a sociálny.


Vo všeobecnosti krajiny zdôrazňujú hospodársky význam rozmanitosti. Rôznorodá pracovná sila v organizáciách sa bude užšie spájať so spotrebiteľskou / klientskou populáciou odrážaním jej vekovej štruktúry, čo prispieva k zlepšeniu komerčnej výkonnosti organizácií. Udržiavanie starších pracovníkov aktívnych tiež prispieva k udržiavaniu / prenosu vedomostí a skúseností v organizáciách. Na makroúrovni podporuje udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia.

Demografické údaje sú relevantné pre aktívny age manažment. Meniace sa zloženie (pracujúcej) populácie povedie v budúcnosti k nedostatku pracovnej sily na trhu práce a udržiavanie starších pracovníkov aktívnych prispieva k riešeniu problémov na trhu práce. Posledným argumentom je, že na podporu solidarity a etických zásad by veková štruktúra pracovnej sily mala byť podobná vekovej štruktúre obyvateľstva (v produktívnom veku).

Pozoruhodný príklad tejto zmeny v politike prichádza z Dánska, kde mnoho rokov boli pracovné politiky zamerané na lepší prístup mladých ľudí na trh práce, a nie starších ľudí. Obce mali národné dohody na podporu vytvorenia priaznivých možností odchodu starších zamestnancov do dôchodku. V roku 2007 sa prostredníctvom tripartitnej dohody medzi sociálnymi partnermi posunula politika smerom k udržaniu starších zamestnancov na trhu práce. Podobné príklady možno nájsť v iných európskych krajinách.

Niektoré krajiny uvádzajú, že napriek tomuto trendu sa situácia starších pracovníkov stala opäť sekundárnou otázkou v dôsledku dopadu súčasnej krízy na kohorty mladšieho veku. V mnohých prípadoch sa politické diskusie zameriavajú najmä na zamestnanosť mladých ľudí, napríklad v Španielsku, v dôsledku finančnej krízy, a vo Švédsku, kde je nezamestnanosť mladých ľudí vysoká a venovala sa im väčšia pozornosť v médiách a v politických diskusiách.

Zásady aktívneho age manažmentu a potenciál poradenstva

V dôsledku meniacej sa perspektívy pri oceňovaní starších pracovníkov sa v celej Európe objavili politiky aktívneho age manažmentu. Napriek tomu, že krajiny majú rozdielne chápanie aktívnych politík age manažmentu a často ich ani nie je možné presne vymedziť (ako sa uvádza v Estónsku), niektoré politické opatrenia súvisiace s aktívnym age manažmentom boli identifikované.

Priesku literatúry 12 vybraných členských štátov odhalil veľké rozdiely v miere, do akej implementovali politiky osobitne zamerané na starších pracovníkov, a do akej miery podporovali starších pracovníkov prostredníctvom širších politík zamestnanosti otvorených pre všetky vekové skupiny. Ako je uvedené v tabuľke 4, tieto nástroje by sa dali klasifikovať ako legislatívne, finančné opatrenia a opatrenia na zvýšenie informovanosti / povedomia.

Zdá sa, že prvým krokom, ktorý väčšina krajín robí, je zvýšenie veku odchodu do dôchodku prostredníctvom prijatia legislatívnych reforiem. Zvyšovanie veku odchodu do dôchodku je pomocným krokom v procese aktívneho starnutia, ktorý má malý vplyv na systémy podpory kariéry, ktoré môžu zaistiť pracovníkov. Literatúra poukazuje na veľké obavy, že súčasnej diskusii ide iba o to, aby sa jednoducho zvyšoval vek nároku na dôchodok (ako sa to stalo v celej Európe), pričom sa neuvažuje o dôsledkoch (Maltby, 2011).

Potrebné sú sprievodné opatrenia na pomoc pracovníkom počas celej ich kariéry, vrátane finančných iniciatív pre zamestnávateľov na zamestnávanie starších pracovníkov a na udržanie starších zamestnancov počas ich (predĺženej) kariéry.

Poradenstvo môže zohrávať dôležitú úlohu pri poskytovaní podpory rozvoja kariéry pracovníkom všetkých vekových skupín. Vzhľadom na svoju adaptabilitu na kontext (pracovisko, školenie, služba zamestnanosti) a skutočnosť, že má holistický súbor teórií a metodík, môže poradenstvo podporovať autonómne riadenie kariéry niekoho v ktoromkoľvek bode života, bez ohľadu na jeho situáciu.

Metodiky poradenstva môžu jednotlivcom umožniť prístup k spoľahlivým informáciám o trhu práce, možnostiach učenia a validačných službách. Môžu tiež pomôcť ľuďom pri identifikácii ich vlastných zručností, kompetencií a snahe robiť zmysluplné kariérne rozhodnutie, mať kvalitnejší pracovný život a byť produktívnejší do dôchodkového veku.

Poradenstvo môže jednotlivcom umožniť, aby dramaticky zvýšili svoj produktívny príspevok k hospodárstvu a spoločnosti a zároveň si zachovali relatívne vysokú úroveň spokojnosti s prácou. Napriek svojmu potenciálu sa však poradenstvo zriedka spomína v národných stratégiách aktívneho starnutia, právnych predpisoch alebo finančných rámcoch.

Tabuľka 4  Prehľad aktívnych politík age manažmentu v 12 členských štátoch EÚ