Zbierka znalostí pre age management

Nájdete tu články, ktoré vysvetľujú metódy age managementu, prístupy v ňom ako aj doplňujúce informácie. Pokojne si vyberte obsah, ktorý je pre vás najviac relevantný. Obsah si môžete ľahko filtrovať na základe vašej profesie.


Články

Úrovne age manažmentu a proces starnutia

Age management poradca

V posledných rokoch a desaťročiach veda (vrátane andragogiky, geragogiky, gerontológie) významne prispela k tomu, aby sa zohľadňovali špecifiká veku a starnutia (Waxenegger, Ludescher & Brünner, 2016). Na jednej strane to pomohlo zvýšiť informovanosť o komplexnosti veku a starnutia. Na druhej strane však ďalšia stigmatizácia nie je úplne odstránená vytvorením pozitívnych vekových konštrukcií (Kade, 2007, s. […]

Inštitucionálne kroky k predĺženiu pracovného života

Age management poradca

Univerzita

Od roku 2000 prijali členské štáty niekoľko opatrení zameraných na reformu dôchodkových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia. Väčšina členských štátov zvýšila zákonný vek odchodu do dôchodku, vypracovala plány na postupné približovanie veku odchodu do dôchodku u mužov a žien a zvýšila vek nároku alebo predĺžila obdobie príspevku, potrebnú na uplatnenie úplných dôchodkových dávok. Niektoré krajiny […]

Reakcie a perspektívy krajín

Age management poradca

Univerzita

Všetky správy krajín zdôrazňujú meniace sa perspektívy národných vlád o úlohe starších pracovníkov v ekonomike a spoločnosti. Globálna tendencia odráža posun v politickom zameraní od predčasného odchodu do dôchodku k predĺženiu pracovného života. Na ochranu tohto politického posunu sú predložené tri argumenty: ekonomický, demografický a sociálny. Vo všeobecnosti krajiny zdôrazňujú hospodársky význam rozmanitosti. Rôznorodá pracovná […]

Príklady zo študovaných krajín

Age management poradca

Univerzita

Vzhľadom na nedostatok komplexných štatistík o poradenstve a aktívnom age manažmente na pracovisku táto štúdia zhromaždila ďalšie informácie na vnútroštátnej úrovni. Všeobecne platí, že na úrovni jednotlivých krajín sa opakuje nedostatok systematického kvantitatívneho zberu údajov o tejto téme, hoci niektoré štúdie sa realizovali na vnútroštátnej úrovni. Tieto štúdie vo všeobecnosti potvrdzujú nízku informovanosť o problémoch […]

Úloha poradenstva v aktívnom starnutí

Age management poradca

HR profesionál

Zvyšovanie veku, v ktorom vzniká nárok na dôchodok by sa malo zhodovať s politikami, ktoré ľuďom umožňujú mať kvalitnejší pracovný život a byť produktívnejší do dosiahnutia dôchodkového veku (Maltby, 2011). Poskytovanie kariérneho poradenstva starším pracovníkom by mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri riešení mnohých situačných a dispozičných problémov, ktorým starší pracovníci čelia. Napríklad kariérne ​​poradenstvo pre starších […]

Výzvy, ktoré musia prekonať starší pracovníci

Age management poradca

HR profesionál

Napriek rastúcej politickej pozornosti týkajúcej sa aktívneho starnutia a rastúcej účasti na ňom v jednotlivých krajinách, starší pracovníci stále čelia výzvam, ktoré im bránia zostať v zamestnaní dlhšie alebo naopak stimulujú predčasný odchod na dôchodok. Tieto výzvy možno rozdeliť do troch kategórií: a) inštitucionálne výzvy (súvisiace so systémovou úrovňou); b) situačné výzvy (súvisiace s úrovňou organizácie); […]

Aktívny age manažment v politike

Age management poradca

Univerzita

Krajiny vyvinuli politiky na zvýšenie účasti starších pracovníkov na trhu práce: a) zvýšenie dôchodkového veku, obmedzenie stimulov na predčasný odchod do dôchodku; b) vypracovanie právnych predpisov proti diskriminácii na základe veku; c) poskytovanie dotácií zamestnávateľom na udržanie zamestnanosti starších pracovníkov; d) poskytovanie dotácií na podporu návratu starších pracovníkov do organizácie; e) vytváranie stimulov pre celoživotné […]

Aktívny age manažment: meniace sa paradigmy

Age management poradca

Politiky členských štátov EÚ dlhodobo aktívne prispievali k zníženiu prínosu starších pracovníkov. Vlády a ich sociálni partneri rozvíjali spoločný záujem o podporu predčasného odchodu do dôchodku ako všeobecného lieku na pozadí ropnej krízy z roku 1973 spojenej s úpadkom niekoľkých hospodárskych odvetví, nárastom nezamestnanosti a nadmernou ponukou mladých pracovníkov od polovice 70. rokov 20. storočia.  […]

Plán stratégie prípravy na odchod do dôchodku

HR profesionál

KEDY ZAČAŤ S PRÍPRAVOU (cieľová skupina stratégie prípravy) V českom výskume „Czech Life of Age research“, respondenti pripúšťajú, že nikdy nepremýšľali o príprave na starobu. Ak sa pripravovali na starobu, väčšina z nich bola až po päťdesiatke, takmer tretina všetkých respondentov sa chystala na prípravu a asi štvrtina po odchode do dôchodku. V mladších generáciách je […]

Možnosti na podporu pracovných schopností jednotlivých generácií na pracovisku

Age management poradca

HR profesionál

Vo Fínsku je udržiavanie pracovných zručností dlhou tradíciou siahajúcou do 90. rokov. Súčasná podpora zahŕňa rozvoj pracovného prostredia, pracovného tímu a posilnenie personálnych zdrojov. Túto podporu realizujú organizácie, ktoré podporujú zdravie pracovnej sily, ako aj personálu spoločnosti. Zachovanie pracovnej kapacity zahŕňa tieto aspekty spoločné pre všetky generácie: Personálne zdroje a zdravie zamestnancov vrátane jeho / […]

Vplyv starnutia na pracovné schopnosti

HR profesionál

Starnutie je prirodzenou súčasťou života a v pracovnom živote je čoraz dôležitejšie chápanie jednotlivých prejavov starnutia. Starnúci pracovníci zvyčajne zahŕňajú ľudí starších ako 45 rokov. Hoci je táto veková hranica pomerne nepresná, v tomto veku sa začínajú prejavovať osobitné zmeny v oblasti zdravia a funkčnej kapacity a tieto zmeny sa často prejavujú z hľadiska pracovnej […]

Pracovná schopnosť

Age management poradca

HR profesionál

Pracovná schopnosť konkrétneho človeka je dynamický stav, ktorý odráža súčasný stupeň rovnováhy jeho zdravia, zručností, postojov, motivácie k pracovným požiadavkám. Pracovná schopnosť je primárne spojená s konkrétnou osobou. Je však možné hovoriť aj o pracovnej schopnosti skupiny pracovníkov v rámci spoločnosti, profesijných skupín alebo vekových skupín atď. Z hľadiska veku hovoríme o pracovnej schopnosti, najmä […]

Koncept pracovnej schopnosti

Age management poradca

Názov modulu Koncept pracovnej schopnosti Počet hodín 8 hodín (6 hodín teórie + 2  hodiny praxe) Vstupné požiadavky Pozrite vstupné požiadavky na účastníkov vzdelávacej aktivity Anotácia definujúca hlavné ciele modulu Účastníci budú oboznámení s definíciou pracovnej schopnosti a jednotlivými faktormi, ktoré tvoria pracovnú schopnosť v rámci „Domu pracovnej schopnosti – Work Ability House“ a súvisiacimi […]

Analýza stavu age manažmentu v organizácii (audit age manažmentu) a hodnotenie efektívnosti age manažmentu v organizácii

Age management poradca

HR profesionál

Audit vekového manažmentu je analýza organizácie v oblasti riadenia vekovej štruktúry zamestnancov, podnikovej kultúry, starostlivosti o zamestnancov a v súvislosti s personálnymi činnosťami týkajúcimi sa veku a rovnakých príležitostí. Hlavným cieľom auditu je identifikovať problematické body vnútorných procesov spoločnosti z pohľadu age managementu. Je vhodné vykonať analýzu súčasného stavu opatrení už uplatňovaných v organizácii, aby […]

Medzigeneračné zdieľanie poznatkov v organizácii

Age management poradca

HR profesionál

Učenie v práci zahŕňa všetkých zamestnancov, je výrazne ovplyvnené podmienkami a kultúrou organizácie. Cieľom znalostného manažmentu je rozvoj organizácie zdieľaním a využívaním informácií a poznatkov v rámci organizácie, tak vnútri, ako aj zvonka. Pokiaľ ide o organizáciu, pracovné skupiny alebo tímy, riadenie znalostí je o získavaní znalostí od tých, ktorí ich majú, ao ich odovzdávaní […]

Podpora age managementu v systéme personálnych procesov

HR profesionál

Vekový manažment v organizácii si vyžaduje primerané opatrenia v systéme personálnych procesov a činností, najmä v oblasti personálneho plánovania, procesov pracovného umiestňovania, riadenia výkonnosti a hodnotenia zamestnancov, odmeňovania, vzdelávania, rozvoja a riadenia kariéry, prepúšťania zamestnancov a personálneho poradenstva (odporúčania a usmernenia pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov vo vzťahu k starnutiu zamestnancov, pozri SHRM, 2016). […]

Strategický prístup k age manažmentu v organizáciách

HR profesionál

Strategický prístup k age manažmentu v organizáciách predstavuje podporu personálnej stratégie, personálnej politiky a postupov uplatňovaných v personálnom riadení. Vekový manažment má významné etické aspekty, ktoré vytvárajú dobré meno organizácie, sú vyjadrením jej kultúry, ovplyvňujú klímu na pracovisku a vzťah zamestnancov k organizácii. Potrebné je učenie zamestnancov a ich zapojenie sa do implementácie age manažmentu. Vnímanie veku […]

Organizačná kultúra

HR profesionál

Spoločenská zodpovednosť organizácie Diskriminácia a rovnaké zaobchádzanie v organizáciách Vekové stereotypy Ageizmus v organizáciách Zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Sociálna klíma na pracovisku Generácie pracovníkov Pracovná motivácia a stimulácia zamestnancov Spokojnosť s prácou a angažovanosť zamestnancov Medzigeneračná […]

Piliere age manažmentu

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Podľa Sporketa (2009) je vekový manažment proces, ktorý by nemal byť vnímaný ako jednorázová akcia alebo ako jednorazový projekt. Mal by byť základnou súčasťou každodenných pracovných postupov. Spôsobom ukotvenia age manažmentu v spoločnostiach by mohlo byť napríklad integrovanie rôznych opatrení, ako sú podnikové a cieľové dohody alebo vyhlásenia o poslaní. Operacionalizácia riadenia veku sa môže […]

Generácie na trhu práce – charakteristika rôznych vekových skupín

HR profesionál

Termín generácia sa v súčasnosti používa rôznymi spôsobmi. V rámci rodiny charakterizujeme generácie väčšinou podľa postupnosti súvisiacej s vekom, to znamená: starí rodičia, rodičia, deti. V spoločnosti sa generácie chápu ako kategorizácia spoločnosti podľa veku (napr. mladá generácia, staršia generácia), ktorým sa prisudzujú alebo neprináležia určité povinnosti, práva a úlohy. Generácie ako vekové skupiny sa […]

Sociálna zodpovednosť organizácií a riadenie talentov

Age management poradca

HR profesionál

Manažment podniku alebo riadenie ľudských zdrojov (HRM) má celý rad úloh, od plánovania ľudských zdrojov, vedenia a rozvoja ľudských zdrojov až po riadenie zručností, riadenie diverzity, zmien a talentov. Všetky tieto praktické oblasti činnosti obsahujú rôznu sociálnu zodpovednosť. Dôležitou úlohou riadenia ľudských zdrojov je určite nielen nájsť kvalifikovaných zamestnancov, ale tiež ich primerane ďalej rozvíjať […]

Age manažment ako súčasť verejných politík

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Age manažment sa vzťahuje na rôzne oblasti, ktoré riadia zamestnancov nielen v rámci spoločností, ale aj mimo nich. Aj keď sa zameriava hlavne na starnutie pracovnej sily, je aj súčasťou verejnej zodpovednosti a politiky. Preto sa v najširšom zmysle neuplatňuje age manažment iba v rámci interných akcií, pretože opatrenia súvisiace s vekom nie sú čisto […]

Aktívne starnutie, zdravé starnutie a úspešné starnutie

Age management poradca

HR profesionál

Pojem starnutie opisuje proces starnutia, ku ktorému dochádza počas celého života človeka. Starnutie nie je len dynamický proces, ale má tiež silný vzťah k priebehu života (napr. vplyv predchádzajúcich životných etáp) a kontextu (napr. vplyv rôznych prostredí, ako je sociálne prostredie). Okrem toho existujú rodovo špecifické rozdiely a interindividuálne / intraindividuálne rozdiely, ktoré sa vyskytujú […]

Zručnosti v oblasti riadenia kariéry a aktívne starnutie

Age management poradca

HR profesionál

Pojem zručnosti v oblasti riadenia kariéry (Career management skills, CMS) vstúpil len nedávno do politického slovníka a stále spôsobuje zmätok. CMS sa vo všeobecnosti spájajú so zručnosťami, postojmi a vedomosťami, ktoré môžu jednotlivci rozvíjať, aby sa mohli vedome a reflexívne rozhodovať o výbere zamestnania a riadení kariéry. Vo všeobecnosti budú zahŕňať zručnosti a vedomosti spojené s rozhodovaním, […]

Predmet a ciele age manažmentu

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Age manažment sa vzťahuje na rôzne oblasti. Okrem holistickej sociálnej správy starnúcej pracovnej sily sa väčšinou týka starnutia pracovnej sily v podniku. Okrem mnohých rôznych ekonomických, sociálnych a politických výziev predstavuje demografická zmena (starnutie) výzvu aj pre podniky. Tento vývoj predovšetkým ovplyvňuje spoločnosti orientované na budúcnosť. Napríklad mnoho organizácií reaguje na demografické zmeny konceptom riadenia […]

„Ekonomika dlhovekosti“ – nový konštrukt a nový prístup

Je potrebné mať dôkladný pohľad na starnúce obyvateľstvo a na to, ako mení našu spoločnosť a hospodárstvo. Dlhšie životy spôsobia revolúciu v spôsobe, akým žijeme, a ponúkajú neuveriteľné nové príležitosti, ale tiež si budú vyžadovať nový spôsob, akým ľudia plánujú a šetria sa na ďalšie roky. J. F. Coughlin poskytuje hlboký pohľad na populáciu, ktorá […]

Strieborná ekomonika

Age management poradca

HR profesionál

V roku 2007 Európska komisia navrhla, aby krajiny Európskej únie uskutočňovali reformy zamerané na budovanie „striebornej ekonomiky“. Predpokladalo sa, že ide o koncepciu týkajúcu sa „kombinácie dobrých zdrojov (vysoká úroveň vzdelávania, výskumu a vývoja, pohotových a flexibilných trhov) a rastúcej kúpnej sily starších spotrebiteľov, ktorá ponúka obrovský nový potenciál hospodárskeho rastu“. Nejde len o jeden […]

Zručnosti a priemysel 4.0

Age management poradca

HR profesionál

Podľa analýz spoločnosti Deloitte bude v priebehu nasledujúceho desaťročia vo výrobe 3,5 milióna pracovných miest, ale menej kvalifikovaní budú schopní zaplniť iba menej ako polovicu z nich. Nová správa fóra „Budúcnosť pracovných miest“ sa zameriava na stratégiu zamestnanosti, zručností a pracovnej sily do budúcnosti. Správa sa pýtala vedúcich pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov a stratégií […]

Priemysel 4.0

Age management poradca

HR profesionál

Industry 4.0 a Internet of Things (IoT) majú vplyv na výrobcov aj na koncových užívateľov. Kombinácia výroby s digitálnym svetom zvyšuje flexibilitu automatizácie podniku, zvyšuje energetickú účinnosť, spája logistické procesy, optimalizuje hodnotový reťazec – to všetko platí aj pre automatizáciu procesov (Adamik, 2018). V tejto súvislosti sa zdá, že najdôležitejšia je schopnosť pretransformovať organizáciu na […]

Trh práce, stratégia zamestnanosti

HR profesionál

So starnutím populácie sa stáva nevyhnutnosťou, aby vlády nabádali zamestnávateľov, aby zamestnávali jednotlivcov vo veku 55 a viac rokov. Verejné politiky a programy ochrany – Poľsko, Česká republika a Slovensko Vlády Českej republiky a Slovenska prijali, okrem zvýšenia zákonného veku odchodu do dôchodku, programy, ktoré zvyšujú príležitosti starších ľudí na dlhší produktívny vek a napĺňajú […]

Výzva starnutia v európskych spoločnostiach

Age management poradca

Univerzita

Demografická zmena je veľmi dlhodobý proces a zdá sa, že neexistuje možnosť okamžitého zvrátenia negatívnych trendov. Vplyv demografických faktorov na rast potvrdili Bloom, Canning a Moore (2004). Čo je najdôležitejšie, keďže rozhodnutia o účasti na trhu práce sú ovplyvnené vekom, Bloom, Canning a Moore zistili, že „staršie“ spoločnosti mali menšiu ponuku pracovnej sily, čo následne […]

Demografické starnutie obyvateľstva

Univerzita

Proces starnutia populácie je určený predovšetkým vývojom miery plodnosti a sekundárne mierou úmrtnosti. Každá populácia s dlhou históriou vysokej plodnosti má „mladú“ vekovú štruktúru, ktorá sa vo všeobecných charakteristikách podobá súčasnej vekovej štruktúre skupiny najmenej rozvinutých krajín. Priemerný vek populácie sa začína zvyšovať, keď klesá miera plodnosti. Demografické zmeny patria medzi najdôležitejšie výzvy, ktorým čelia […]

Zmena rol a kontinuita cieľov – moderný prístup k starnutiu

HR profesionál

Univerzita

V súčasnosti sa lineárny, horizontálny typ vnímania životných fáz stále častejšie nahrádza vertikálnym, ktorý naznačuje vzájomné prepájanie jednotlivých fáz, úloh a priestorov ľudskej činnosti. Hovoríme o celoživotnom prístupe: o meniacej sa dráhe kariéry, kde „kariéra“ už nie je chápaná ako koncepcia súvisiaca s pracovným miestom, ale aj ako „PROCES CELOŽIVOTNÉHO ZDOKONAĽOVANIA SA“ (Matulčíková, Breveníková, 2014). […]

Gerontologická klasifikácia

Age management poradca

Univerzita

Staroba je ovplyvnená skoršími fázami ľudského života. Helena Radlińska verí, že priebeh staroby je ovplyvňovaný povolaním, vrátane vzdelania a samostatnej zárobkovej činnosti. „V zamestnaniach, ktoré si vyžadujú vzdelanie a prácu na sebe, je staroba oneskorená“ (Radlińska, 1947). Podľa Anny Zawadzky určuje rané obdobie života človeka kvalitu a druh činnosti v neskoršom živote, čím vytvára možnosť […]

Periodizácia ľudského veku

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Periodizácia je praktické rozdelenie času na obdobia alebo bloky. tarnutie a fázy ľudského vývoja boli vo vedeckej literatúre opísané v mnohých vedeckých perspektívach a menili sa ich paradigmy. Starnutie a fázy ľudského vývoja boli vo vedeckej literatúre opísané v mnohých vedeckých perspektívach a menili sa ich paradigmy. Už Platón venoval pozornosť rôznym sociálnym rolám a […]

Possible actions of managers to support change management in the course of life

Univerzita

Actions  to support change management vary according to the life stages of the staff, taking into account the different expectations of these management staff. Prior to limiting work and opportunities against workers‘ will, Illmarinen (2005) warns of apathy and threatening perceptions of the meaningfulness of work as a possible consequence. In more detail, Ylikoski (In: […]