Medzigeneračné zdieľanie poznatkov v organizácii

Age management poradca

HR profesionál

Učenie v práci zahŕňa všetkých zamestnancov, je výrazne ovplyvnené podmienkami a kultúrou organizácie. Cieľom znalostného manažmentu je rozvoj organizácie zdieľaním a využívaním informácií a poznatkov v rámci organizácie, tak vnútri, ako aj zvonka. Pokiaľ ide o organizáciu, pracovné skupiny alebo tímy, riadenie znalostí je o získavaní znalostí od tých, ktorí ich majú, ao ich odovzdávaní tým, ktorí ich potrebujú. Skryté (tiché) vedomosti sú podstatnou súčasťou vedomostí organizácie (pozri Ambrosini & Bowman, 2001).

Obrázok 2: Vzťah medzi explicitnými a tichými vedomosťami (Hroník, 2007)

Systém riadenia ľudských zdrojov musí podporovať vytváranie vedomostí a zručností zamestnancov, prenos vedomostí medzi jednotlivcami a skupinami a zachovanie vedomostí v rámci organizácie. Vekový manažment si vyžaduje opatrenia na podporu spolupráce všetkých generácií zamestnancov na organizačnej úrovni, medzigeneračné učenie má na pracovisku zásadnú úlohu. Vzájomné zdieľanie znalostí v rámci spolupráce generácií je pre organizácie veľmi dôležité. Schopnosť zdieľať a odovzdávať skúsenosti je dôležitá pre starších zamestnancov, zvyšuje ich zmysel pre vlastnú hodnotu, význam ich schopností. Prenos poznatkov od starších zamestnancov k mladším ľuďom by mohol byť veľkým prínosom, zachovanie skúseností by mohlo mať pre mnohé organizácie zásadný význam. Je nevyhnutné, aby organizácie odzrkadľovali špecifiká všetkých generácií zamestnancov, najmä ich rôzne spôsoby učenia, a využívali rôzne nástroje (napr. mentoring, tieňovanie) na uľahčenie procesu zdieľania znalostí (Milligam, 2014). Motivácia a ochota zamestnanca odovzdať svoje vedomosti mladším kolegom je kľúčová. Organizácie by mali vytvárať prostredie, ktoré tento proces podporuje a stimuluje (pozri Brčić & Mihelič, 2015).