Koncept pracovnej schopnosti

Age management poradca

Názov modulu Koncept pracovnej schopnosti
Počet hodín 8 hodín (6 hodín teórie + 2  hodiny praxe)
Vstupné požiadavky Pozrite vstupné požiadavky na účastníkov vzdelávacej aktivity

Anotácia definujúca hlavné ciele modulu

Účastníci budú oboznámení s definíciou pracovnej schopnosti a jednotlivými faktormi, ktoré tvoria pracovnú schopnosť v rámci „Domu pracovnej schopnosti – Work Ability House“ a súvisiacimi vplyvmi.  Budú poznať obsahové zameranie nástroja na meranie pracovnej schopnosti (Index pracovnej schopnosti – Work Ability Index) a možnosti využitia jeho výsledkov. Naučia sa porozumieť vplyvu starnutia na pracovné schopnosti a budú poznať opatrenia na udržanie pracovných schopností rešpektujúc pritom jednotlivé generácie na pracovisku. Účastníci budú taktiež oboznámení s vybranými manažérskymi opatreniami na podporu zvládania zmien v priebehu života u rôznych generácií z pohľadu zamestnávateľa. Taktiež sa naučia ako nastaviť stratégiu odchodu do dôchodku.

Očakávané výsledky

Absolvent modulu bude schopný:
a)       preukázať vedomosti terminológie konceptu pracovnej schopnosti;

b)      vymenovať jednotlivé faktory pracovnej schopnosti;

c)       preukázať vedomosti o nástroji na meranie pracovnej schopnosti a využitie jeho výsledkov;

d)      preukázať vedomosti o vplyvoch starnutia na jednotlivé faktory pracovnej schopnosti;

e)      zaviesť opatrenia na podporu pracovnej kapacity podľa jednotlivých úrovní „domu pracovnej schopnosti “ z pohľadu zamestnávateľa;

f)         zaviesť opatrenia na podporu zvládania zmien v priebehu života u rôznych generácií z pohľadu zamestnávateľa;

g)       pripraviť návrh vhodnej stratégie odchodu do dôchodku.

Obsah výučby

 • Koncept pracovnej schopnosti.
 • Jednotlivé faktory pracovnej schopnosti.
 • Index pracovnej kapacity a využitie získaných výsledkov.
 • Vplyv starnutia na pracovnú schopnosť.
 • Možnosti podpory pracovných schopností jednotlivých generácií na pracovisku.
 • Manažérske opatrenia na podporu riadenia zmien v priebehu života.
 • Stratégia prípravy na dôchodok.

Metódy výučby

 • prednáška, odborný výklad
 • riadená diskusia
 • individuálna a skupinová práca
 • praktické individuálne a skupinové cvičenia
 • prezentácia individuálnej a skupinovej práce
 • samostatná práca
 • samoštúdium

Spôsob ukončenia

V priebehu výučby bude lektor pozorovať prácu jednotlivých účastníkov. Na základe cieleného pozorovania, riadeného rozhovoru a výsledkov čiastkových úloh lektor rozhodne, či účastník dosiahol požadované výsledky, alebo ich nedosiahol. Ak lektor nebude presvedčený o dosiahnutých výsledkoch účastníka, ktoré modul vyžaduje, zadá účastníkovi úlohu, pomocou ktorej účastník preukáže / nepreukáže potrebné výsledky.

a)       Korektné vymedzenie terminológie.

b)       Pomenovanie jednotlivých faktorov pracovnej schopnosti a vysvetlenie ich vzájomných vzťahov.

c)       Definícia obsahu nástroja a spôsob interpretácie jeho výsledkov.

d)       Primeraný a presný opis účinkov starnutia v jednotlivých oblastiach pracovnej schopnosti.

e)       Vymenovanie najmenej dvoch možností podpory pracovných schopností každej generácie.

f)        Vymenovanie najmenej dvoch manažérskych opatrení na podporu riadenia zmien u jednotlivých generácií.

g)       Komplexné a vecne správne vymedzenie stratégie odchodu do dôchodku.

Odporúčaná literatúra pre lektorov:

 • llmarinen J.: Ako si predĺžiť aktívny život: starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Príroda, Bratislava 2008. ISBN 978-80-07-01658-3
 • Cimbálníková a kol. age management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka. Praha: AIVD ČR, 2012, ISBN 978-80-904531-5-9
 • Novotný a kol. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice. Průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost. Praha: AIVD ČR, 2014, ISBN 978-80-904531-7-3
 • Štorová, I., Fukan, J. Zaměstnanec a věk. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, Praha, 2012, ISBN
 • Štorová, I.: Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2015