Generácie na trhu práce – charakteristika rôznych vekových skupín

HR profesionál

Termín generácia sa v súčasnosti používa rôznymi spôsobmi. V rámci rodiny charakterizujeme generácie väčšinou podľa postupnosti súvisiacej s vekom, to znamená: starí rodičia, rodičia, deti.


V spoločnosti sa generácie chápu ako kategorizácia spoločnosti podľa veku (napr. mladá generácia, staršia generácia), ktorým sa prisudzujú alebo neprináležia určité povinnosti, práva a úlohy. Generácie ako vekové skupiny sa vzťahujú na určitú skupinu ľudí narodených v rovnakom období (Brünner, Hechl, Simon & Stöckl, 2016).

V závislosti od obdobia narodenia majú generácie rôzne charakteristické hodnoty, ktoré majú tiež rôzne účinky na pracovné správanie. ieto charakteristiky sú výsledkom historických, spoločenských a politických situácií, v ktorých príslušná generácia vyrastala (Bartscher, Stöckl & Träger, 2012, 31f.).

Preto sú s generáciami spojené rôzne postoje a hodnoty. Hurrelmann a Albrecht (2014) hovoria o celkom šiestich generáciách povojnového obdobia: „skeptická generácia“ (75-90 rokov), „generácia 68“ (60-75 rokov), „baby boomer“ (45- 60 rokov), „generácia X“ (30-45 rokov), „generácia Y“ (15-30 rokov) a „generácia?“ (0-15 rokov) (Hurrelmann & Albrecht, 2014, s. 17). Podľa Bartschera, Stöckla a Trägera (2012) sú pre pracovný svet v súčasnosti relevantné tieto štyri generácie:

Tradicionalisti (rok narodenia: do roku 1945) je spoľahlivá, stabilná, lojálna a pracovitá generácia. Tradicionalisti preukazujú úctu svojim nadriadeným a sú dobre zvládnuteľní. Aj keď sa prispôsobujú systému, majú nízku ochotu zmeniť sa a zdráhajú sa konfliktom (Bartscher, Stöckl & Träger, 2012, s. 32).
Baby Boomer (rok narodenia: okolo 1946-1962) je ambiciózna, motivovaná generácia so schopnosťou vystupovať. Sú asertívni, tímovo orientovaní, orientovaní na služby a zákazníka. Sú orientovaní skôr na proces než na náklady a výsledky. Okrem toho sú citliví na kritiku, majú predsudky a sú zameraní na seba (Bartscher, Stöckl & Träger, 2012, s. 32).
Generácia X (rok narodenia: okolo 1963-1980) je sebavedomá a nezávislá generácia. Zároveň je táto generácia flexibilná, kreatívna a technicky zdatná. Zároveň sú leniví, netrpezliví, skeptickí a cynickí, málo asertívni (Bartscher, Stöckl & Träger, 2012, s. 32). Finančná podpora rodičov poskytuje tejto generácii príjemný život, čo vedie k tomu, že nie je nevyhnutné mať dlhodobé zamestnanie (Hurrelmann & Albrecht, 2014, s. 17). Aj keď poskytujú profesionálne služby, ktoré sú potrebné na splnenie úlohy a dosiahnutie cieľa spoločnosti, na oplátku očakávajú primerané uznanie a odmenu (Mangelsdorf, 2015, 22).
Generácia Y (rok narodenia: asi 1981) je optimistická, vytrvalá a konkurencieschopná generácia. Je to generácia, ktorá má viac úloh, je realistická a usiluje sa o zmysel. Táto generácia je zároveň nelojálna, nenáročná na riadenie a potrebuje vedenie a štruktúru (Bartscher, Stöckl & Träger, 2012, s. 32). Zvonku by sa táto generácia mohla považovať za netrpezlivú a neprofesionálnu. Okrem toho má problémy s riešením konfliktov, ako aj so zlyhaním vo svete práce (Mangelsdorf, 2015, s. 64).

V budúcnosti je možné tento zoznam rozšíriť o ďalšiu generáciu, konkrétne o generáciu Z (rok narodenia: od 1995-2000), aj keď sa táto generácia v súčasnosti stále vyvíja. O generáciu Z je v zásade dobre postarané. To z nej robí generáciu, ktorá sa tiež domnieva, že súčasná životná situácia je štandardným stavom. Na rozvoj generácie Z má vplyv politická a hospodárska kríza, ako aj neustále napredujúci technologický pokrok. Ide teda o generáciu vytvárania sietí, ale zároveň náročnú a zameranú na seba. Táto generácia považuje za dôležité rodinu, zdravie a naplnenie profesionálneho života (Mangelsdorf, 2015, 20f.).