Analýza stavu age manažmentu v organizácii (audit age manažmentu) a hodnotenie efektívnosti age manažmentu v organizácii

Age management poradca

HR profesionál

Audit vekového manažmentu je analýza organizácie v oblasti riadenia vekovej štruktúry zamestnancov, podnikovej kultúry, starostlivosti o zamestnancov a v súvislosti s personálnymi činnosťami týkajúcimi sa veku a rovnakých príležitostí. Hlavným cieľom auditu je identifikovať problematické body vnútorných procesov spoločnosti z pohľadu age managementu.

Je vhodné vykonať analýzu súčasného stavu opatrení už uplatňovaných v organizácii, aby bolo možné správne implementovať opatrení age manažmentu. Mnoho organizácií už zaviedlo niektoré opatrenia, ale nenazývajú ich opatreniami na age manažmentu. Audit vekového manažmentu by mal byť súčasťou procesu implementácie opatrení age manažmentu v spoločnosti (pozri obrázok 3).

Oblasti auditu / analýzy sú založené na koncepte pracovnej schopnosti („Dom pracovnej schopnosti“) a sledujú definované piliere age manažmentu (Ilmarinen, 2008).

Pokiaľ ide o obsah, audit možno rozdeliť na dve časti: [1]

1. Analýza organizačných údajov (interná a externá dokumentácia, riadené rozhovory)

2. Analýza napĺňania jednotlivých pilierov age manažmentu

Obrázok 3: Zavedenie age manažmentu v organizáciách (Age Management, 2018)

Prvým krokom analýzy by malo byť zistenie vekového zloženia zamestnancov podľa jednotlivých pracovísk a následná identifikácia kľúčových pozícií (pozri obrázok 4). Výstupy by mali tvoriť základ pre spracovanie nástupníckeho plánu s ohľadom na čas prípravy jednotlivých pozícií.

Obrázok 4: Kľúčové oblasti auditu age manažmentu (Štorová & Fukan, 2012)

Ďalšie analýzy by sa mali zamerať na identifikáciu opatrení, ktoré podporujú pracovnú kapacitu zamestnancov, napr. opatrenia, ktorými organizácia podporuje:

  • zdravie, funkčnú kapacitu a zdravý životný štýl zamestnancov,
  • rozvoj kompetencií, podpora celoživotného učenia / vzdelávania, riadenie zmien kariéry, osobný rozvoj,
  • motivácia, oblasť harmonizácie pracovného a osobného života, programy na podporu prevencie stresu a syndrómu vyhorenia,
  • pracovné podmienky zohľadňujúce potreby jednotlivých generácií na pracovisku, firemnú kultúru a analýzu personálnych procesov podporujúcich age manažment.

V rámci tejto analýzy je tiež dôležité analyzovať aj práceneschopnosť podľa jednotlivých vekových skupín a jej príčiny. Pokiaľ ide o pracovisko, zostávajú niektoré kľúčové otázky bezpečnosti, ochrany zdravia a predchádzania rizikám pre schopnosť zamestnancov pracovať (ergonómia, hygiena, bezpečnosť práce, pracovné oblasti, pracovné nástroje a vybavenie, fyzické zaťaženie, držanie tela atď.). Analýza by sa mohla doplniť aj monitorovaním obratu podľa jednotlivých vekových skupín a finančných nákladov na vzdelávanie nových zamestnancov (Štorová, 2015).

Druhou časťou auditu je monitorovanie plnenia jednotlivých pilierov age manažmentu (Ilmarinen, 2008):

1. znalosť vekových otázok,

2. prispôsobenie postojov k starnutiu,

3. dobré riadenie, ktoré chápe individualitu a rozmanitosť,

4. kvalita a funkčné opatrenia manažmentu veku,

5. zabezpečenie dobrej pracovnej schopnosti a motivácie,

6. vysoká úroveň kompetencií,

7. dobrá organizácia práce a pracovného prostredia,

8. spokojný život.

On-line nástroj na sledovanie plnenia jednotlivých pilierov bol vyvinutý spoločnosťou Age Management z. s. v Českej republike. Nástroj je schopný vyhodnotiť a graficky spracovať plnenie (pozri http://www.agemanagement.cz/audit-age-managementu/).

Obe časti auditu sú spracované do záverečnej správy o výsledkoch auditu. Výstupom je komplexný plán na zavedenie age manažmentu, ktorý obsahuje:

  • školenia pre manažérov na rôznych úrovniach a pre zamestnancov,
  • návrh na implementáciu opatrení manažmentu veku do personálnych procesov,
  • meranie pracovnej schopnosti a jej hodnotenie pre zamestnancov a zamestnávateľov,
  • poradenstvo vo všetkých fázach vykonávania opatrení,
  • pravidelné monitorovanie.

V tejto oblasti je veľmi ťažké nájsť jednotný postup, vždy je potrebné zohľadniť špecifiká zamestnávateľov a zamestnancov. Dôležitým aspektom úspechu sú však postoje manažérov na všetkých úrovniach k starnúcim zamestnancom a ich ochota hľadať individuálne riešenia vzhľadom na ich vek, potreby a schopnosti (Štorová, 2015).

Audit age manažmentu by sa mal vykonať po vykonaní opatrení. Hodnotí účinnosť implementovaných opatrení. Meranie pracovnej schopnosti sa môže pravidelne opakovať a môže analyzovať účinnosť opatrení prijatých na podporu pracovnej kapacity zamestnancov.

Opatrenia na podporu age manažmentu sú časovo náročné a majú dlhodobú finančnú návratnosť. Opatrenia, ktoré vyhovujú potrebám zamestnancov rôznych vekových skupín, však vedú k ich spokojnosti, a preto sú predpokladom ich dlhšieho a produktívnejšieho pracovného života.

Rastúci počet starnúcich zamestnancov vyvolá potrebu primeraných zmien v pracovnom živote, najmä pokiaľ ide o organizáciu práce, ovplyvní to aj podnikovú kultúru a nastavenie medzigeneračnej spolupráce na pracovisku. Audit age manažmentu môže byť cenným nástrojom na prijatie samotných opatrení, ktoré organizácia potrebuje pre svoje činnosti a pre svojich zamestnancov.