Aktívny age manažment v politike

Age management poradca

Univerzita

Krajiny vyvinuli politiky na zvýšenie účasti starších pracovníkov na trhu práce:

a) zvýšenie dôchodkového veku, obmedzenie stimulov na predčasný odchod do dôchodku;

b) vypracovanie právnych predpisov proti diskriminácii na základe veku;

c) poskytovanie dotácií zamestnávateľom na udržanie zamestnanosti starších pracovníkov;

d) poskytovanie dotácií na podporu návratu starších pracovníkov do organizácie;

e) vytváranie stimulov pre celoživotné učenie a rozvoj zručností na pracovisku;

f) vytváranie kampaní na zvýšenie informovanosti zameraných na zmenu postoja spoločností k starším pracovníkom;

(g) vytváranie firemných cien za najlepšiu prax v oblasti age manažmentu.

Tento národný vývoj sprevádzala široká škála dokumentov publikovaných od roku 2000, počnúc oznámením Smerom k Európe pre všetky vekové skupiny (Európska komisia, 1999), ktoré určilo ako kľúč pre úspešnú politickú reakciu na výzvu starnutia populácie vyššiu zamestnanosť starších ľudí. Uskutočnili sa aj následné konferencie.

Lisabonská stratégia v marci 2000 však označila nedostatočnú účasť starších pracovníkov na trhu práce za jednu z hlavných slabých stránok Únie a stanovila ambiciózny cieľ dosiahnuť mieru zamestnanosti do roku 2010 70%. Dôležitosť podpory zvýšenej účasti starších pracovníkov bola potvrdená na nasledujúcich zasadnutiach Európskej rady od decembra 2000 do marca 2002 (Európska rada, 2000; 2001a; 2001b; 2001c; 2002). Od zasadnutia Európskej rady v marci 2002 v Barcelone sa naďalej kládol dôraz na aktívne starnutie a zvyšovanie účasti starších pracovníkov na práci (2) (3).

Európska rada v marci 2010 prijala stratégiu Európa 2020, v ktorej Európska komisia poukazuje na dva hlavné štrukturálne nedostatky Európy – na zvýšenie starnutia a nízku zamestnanosť – najmä starších pracovníkov. Komisia navrhla cieľ dosiahnuť v roku 2020 celkovú mieru zamestnanosti 75%. Tento cieľ si vyžaduje konkrétne väčšie zapojenie starších pracovníkov (4) a pre členské štáty znamená, aby v rámci iniciatívy Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (Európska komisia, 2010a) podporovali nové formy rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a politiky aktívneho starnutia. Po prijatí stratégie Európa 2020 nasledovalo prijatie záverov Rady o aktívnom starnutí v júni toho istého roku (Rada Európskej únie, 2010). Rada v tomto dokumente vyzýva členské štáty a komisiu, aby pokročili v 19 konkrétnych bodoch.

Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa aktívneho age manažmentu sú: „povzbudiť spoločnosti, aby zaviedli stratégie age manažmentu […]; zvýšiť mieru zamestnanosti starších pracovníkov zlepšením pracovných podmienok, investovaním do celoživotného učenia a odstránením prekážok v zamestnaní vrátane prekážok spojených s diskrimináciou […]; podporovať prístup starších osôb k vzdelávacím, informačným a komunikačným technológiám […; a] rozvíjať spoločné zásady aktívneho starnutia“ (Rada Európskej únie, 2010, s. 6-7).

Komuniké štátov v Bruggách uvádza, že „do roku 2020 by európske systémy odborného vzdelávania a prípravy mali byť atraktívnejšie, relevantnejšie, viac zamerané na kariéru, inovatívne, dostupné a pružnejšie ako v roku 2010“. Európske odborné vzdelávanie a príprava „by malo tiež prispievať k excelentnosti a spravodlivosti v celoživotnom učení poskytovaním […] ľahko prístupných a vysokokvalitných celoživotných informačných, konzultačných a poradenských  služieb“ (Rada Európskej únie; Európska komisia, 2010, s. 6).

V rokoch 2010 a 2012 EÚ venovala zvýšenú pozornosť aj dôchodkovej reforme (Európska komisia, 2010c). Biela kniha Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky zdôrazňuje potrebu reformovať dôchodkové systémy a zvýšiť účasť žien a starších pracovníkov na trhu práce s cieľom zabezpečiť, aby dôchodky boli trvalo udržateľné a primerané (Európska komisia, 2012c).

(2) Európska rada, 2003; 2005; Európska komisia, 2005a; 2005b; 2006b; 2009.

(3) Rozhodnutie Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Rada Európskej únie, 2005). Rovnaké usmernenia boli na roky 2008 – 10 prijaté rozhodnutím Rady z marca 2008 (Rada Európskej únie, 2008a).

(4) Komisia rovnako zdôrazňuje význam postupného začleňovania žien a prisťahovalcov na trh práce.