Age manažment ako súčasť verejných politík

Age management poradca

HR profesionál

Univerzita

Age manažment sa vzťahuje na rôzne oblasti, ktoré riadia zamestnancov nielen v rámci spoločností, ale aj mimo nich. Aj keď sa zameriava hlavne na starnutie pracovnej sily, je aj súčasťou verejnej zodpovednosti a politiky. Preto sa v najširšom zmysle neuplatňuje age manažment iba v rámci interných akcií, pretože opatrenia súvisiace s vekom nie sú čisto úlohy podnikov a organizácií, ale tiež vyžadujú zodpovednosť v spoločnosti (Kriener et al., 2004, s. 23).


V tejto súvislosti sa môžeme odvolať na Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound). Poskytuje európskym krajinám poznatky a výsledky výskumu, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom ďalej rozvíjať a / alebo implementovať svoje politiky trhu práce a sociálnych vecí. Cieľom nadácie Eurofound je celkové zlepšenie životných a pracovných podmienok v Európe.

Napríklad stratégia age manažmentu zahŕňa opatrenia trhu práce, ktoré starším zamestnancom uľahčujú pokračovanie alebo opätovný vstup na trh práce (Európska únia, 2018). Už v roku 2002 Európska rada na zasadnutí v Barcelone určila posilnenú stratégiu zamestnanosti, ktorá okrem iného požaduje, aby sa „obmedzili stimuly pre predčasný odchod do dôchodku pre jednotlivcov a zavedenie systémov predčasného odchodu do dôchodku spoločnosťami.

Malo by sa zintenzívniť úsilie zamerané na zvýšenie príležitostí pre starších pracovníkov, aby zostali na trhu práce, napríklad prostredníctvom vzorcov flexibilného a postupného odchodu do dôchodku a zaručením skutočného prístupu k celoživotnému učeniu. Do roku 2010 by sa malo usilovať o postupné zvyšovanie skutočného priemerného veku, v ktorom ľudia prestanú pracovať v Európskej únii, približne o 5 rokov“ (Európska komisia, 2003, s. 6).

Rakúsky federálny plán pre seniorov (2012) sa venuje viacerým „syntézam najdôležitejšieho vývoja“ a napríklad okrem „účasť a aktívne starnutie“, tiež diskutuje aj o starších zamestnancoch a „práci v starobe“. Znižujúci sa počet zamestnancov na trhu práce je naďalej výzvou. Podľa federálneho plánu sa preto v budúcnosti majú zvážiť nasledujúce požiadavky na trh práce: „Ukotvenie pracovných podmienok primeraných veku a generácii (pracovný čas, postupy, organizačné formy) a zdravotných štandardov organizácie, ako aj ich implementácia v praxi pre všetky generácie“ (Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa, 2012, s. 15).