Zestaw metod zarządzania wiekiem

Tutaj znajdziesz artykuły dotyczące metod, podejść i innych informacji związanych z zarządzaniem wiekiem. Przeglądaj i wybieraj treści odpowiadające Twoim potrzebom. Możesz filtrować treści na podstawie swojego profesjonalnego doświadczenia.


Metody

Umiejętności zarządzania karierą i aktywne starzenie się

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Pojęcie CMS dopiero niedawno pojawiło się w słowniku zasad i wciąż wywołuje zakłopotanie. CMS są ogólnie kojarzone z umiejętnościami, postawami i wiedzą, które ludzie mogą rozwijać, aby dokonywać świadomych i refleksyjnych wyborów zawodowych i zarządzania. Obejmują one na ogół umiejętności i wiedzę związaną z podejmowaniem decyzji, identyfikacją możliwości kariery i uczenia się, przystosowaniem się do […]

Instytucjonalne kroki w kierunku dłuższego życia zawodowego

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Od 2000 r. Państwa członkowskie przyjęły szereg środków mających na celu reformę systemów emerytalnych i systemów zabezpieczenia społecznego. Większość państw członkowskich podniosła ustawowy wiek emerytalny, opracowała plany stopniowej konwergencji wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet oraz podniosła wiek uprawnienia lub wydłużyła okres składkowy niezbędny do ubiegania się o pełne świadczenia emerytalne. Niektóre kraje rozważają związek […]

Krajowe reakcje i perspektywy

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Wszystkie raporty krajowe podkreślają zmieniające się perspektywy rządów krajowych dotyczące roli starszych pracowników w gospodarce i społeczeństwie. Globalna tendencja odzwierciedla zmianę ukierunkowania polityki z wczesnego przechodzenia na emeryturę do przedłużania życia zawodowego. Przedstawiono trzy argumenty w obronie tej zmiany polityki: ekonomiczną, demograficzną i społeczną. Kraje podkreślają ogólne znaczenie różnorodności ekonomicznej. Zróżnicowana siła robocza w organizacjach […]

Przykłady z badanych krajów

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Biorąc pod uwagę brak nadrzędnych statystyk dotyczących poradnictwa i aktywnego zarządzania wiekiem w miejscu pracy, badanie to zgromadziło dodatkowe informacje na poziomie krajowym. Zasadniczo informacje o poziomie krajowym odzwierciedlają brak systematycznego gromadzenia danych ilościowych na ten temat, chociaż niektóre badania były omawiane na poziomie krajowym. Ogólnie rzecz biorąc, badania te potwierdzają niską świadomość problemów związanych […]

Rola poradnictwa w aktywnym starzeniu się

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Podwyższenie wieku uprawniającego do emerytury powinno być zbieżne z polityką umożliwiającą ludziom życie zawodowe o lepszej jakości i większą produktywność do istniejącego wieku emerytalnego (Maltby, 2011). Zapewnienie poradnictwa zawodowego starszym pracownikom może odegrać ważną rolę, pomagając przezwyciężyć szereg problemów sytuacyjnych i dyspozycyjnych, przed którymi stoją starsi pracownicy. Na przykład poradnictwo zawodowe dla starszych pracowników mogłoby […]

Wyzwania dla starszych pracowników

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

omimo rosnącej uwagi polityki dotyczącej aktywnego starzenia się i rosnących wskaźników uczestnictwa w poszczególnych krajach, starsi pracownicy wciąż stoją w obliczu wyzwań, które utrudniają dłuższe zatrudnienie lub, przeciwnie, stymulują wcześniejsze przejście na emeryturę. Wyzwania te można podzielić na trzy kategorie:  a) wyzwania instytucjonalne (związane z poziomem systemu); (b) wyzwania sytuacyjne (związane z poziomem organizacji); (c) […]

Aktywne zarządzanie wiekiem w polityce

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Kraje opracowały polityki mające na celu zwiększenie udziału starszych pracowników poprzez:  (a) podniesienie wieku emerytalnego, ograniczenie zachęt przedemerytalnych; (b) opracowanie przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na wiek; (c) udzielanie dotacji pracodawcom w celu utrzymania zatrudnienia starszych pracowników; (d) udzielanie dotacji, aby pomóc w ponownym powrocie starszych pracowników do organizacji; (e) ustanawianie zachęt do uczenia się […]

Aktywne zarządzanie wiekiem: zmiana paradygmatów

Zarządzania wiekiem

Polityka państw członkowskich UE od dawna aktywnie przyczynia się do zmniejszenia wkładu starszych pracowników. Rządy i ich partnerzy społeczni rozwinęli wspólny interes w promowaniu wcześniejszych emerytur jako ogólnego środka zaradczego na tle kryzysu naftowego w 1973 r. W połączeniu ze spadkiem kilku gałęzi gospodarki, wzrostem bezrobocia i nadwyżką podaży młodszych pracowników od połowy lat 70. […]

Plan strategii przygotowania do przejścia na emeryturę

Zasobów ludzkich

KIEDY POCZĄTEK PRZYGOTOWANIA (grupa docelowa strategii przygotowania) W badaniu „Czech Life of Age” respondenci przyznają, że nigdy nie myśleli o przygotowaniach do starości. Jeśli przygotowywali się do starości, większość z nich była dopiero po pięćdziesiątce, a prawie jedna trzecia wszystkich respondentów szykowała się do ich przygotowania, a około jednej czwartej po przejściu na emeryturę. Jednak […]

Możliwości wspierania zdolności do pracy dla poszczególnych pokoleń w miejscu pracy

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

W Finlandii utrzymanie umiejętności pracy jest długą tradycją sięgającą lat 90. Obecne wsparcie obejmuje rozwój środowiska pracy, zespołu roboczego i wzmocnienie zasobów kadrowych. Wsparcie to jest wspierane przez organizacje wspierające zdrowie pracowników, a także personel firmy. Utrzymanie zdolności do pracy obejmuje te wymiary wspólne dla wszystkich generacji: Zasoby pracowników i zdrowie pracowników, w tym jego […]

Wpływ starzenia się na zdolność do pracy

Zasobów ludzkich

Starzenie się jest naturalną częścią życia, aw życiu zawodowym zrozumienie indywidualnych objawów starzenia się staje się coraz ważniejsze. Określenie starzejących się pracowników zwykle obejmuje osoby w wieku powyżej 45 lat. Chociaż ta granica wieku jest stosunkowo niedokładna, w tym wieku zaczynają się pojawiać konkretne zmiany w zdrowiu i zdolnościach funkcjonalnych, a zmiany te często przejawiają […]

Zdolność do pracy w ramach zarządzania wiekiem

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Zdolność do pracy danej osoby jest stanem dynamicznym, który odzwierciedla aktualny stopień harmonii jej zdrowia, umiejętności, postaw, motywacji do wymagań pracy, które on wywiera. Zdolność do pracy jest przede wszystkim związana z określoną osobą. Można jednak również mówić o zdolności do pracy grupy pracowników w firmie, grupach zawodowych lub grupach wiekowych itp. Z punktu widzenia […]

Pojęcie zdolności do pracy

Zarządzania wiekiem

Nazwa modułu Pojęcie zdolności do pracy Liczba godzin 8 godzin (6 godzin teorii + 2  godziny ćwiczeń) Wymagania wstępne Zobacz wymagania wstępne dla uczestników działania edukacyjnego. Adnotacja określająca cele głównego modułu Uczestnicy zapoznają się z definicją poszczególnych czynników kompetencji zawodowych, która tworzy „Dom realizacji pracy” i podobne efekty.  Poznają zawartość mezaurabilnego narzędzia do pomiaru zdolności […]

Analiza statusu zarządzania wiekiem w organizacji (audyt zarządzania wiekiem) i ocena efektywności zarządzania wiekiem w organizacji

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Audyt zarządzania wiekiem to analiza organizacji w zakresie zarządzania strukturą wiekową pracowników, kultury korporacyjnej, opieki nad pracownikami oraz w kontekście działań personelu dotyczących wieku i równych szans. Głównym celem audytu jest identyfikacja problematycznych punktów wewnętrznych procesów firmy z punktu widzenia zarządzania wiekiem. Należy przeprowadzić analizę obecnego stanu środków już zastosowanych w organizacji, aby odpowiednio ukierunkować […]

Międzypokoleniowe dzielenie się wiedzą w organizacji

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Nauka w pracy angażuje wszystkich pracowników, na znaczny wpływ mają warunki i kultura organizacji. Zarządzanie wiedzą ma na celu rozwój organizacji poprzez udostępnianie i wykorzystywanie informacji i wiedzy w organizacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jeśli chodzi o organizację, grupy robocze lub zespoły, zarządzanie wiedzą polega na pozyskiwaniu wiedzy od jej posiadaczy i przekazywaniu […]

Wsparcie zarządzania wiekiem w systemie procesów personalnych

Zasobów ludzkich

Zarządzanie wiekiem w organizacji wymaga odpowiednich środków w systemie procesów i działań personalnych, szczególnie w planowaniu personelu, procesach pośrednictwa pracy, zarządzaniu wydajnością i ocenianiu pracowników, wynagrodzeniu, edukacji, rozwoju i zarządzaniu karierą, zwalnianiu pracowników oraz doradztwie personalnym (dla rekomendacje i wskazówki dla specjalistów HR w zakresie starzenia się pracowników patrz SHRM, 2016). Umiejętności pracowników, a nie […]

Strategiczne podejście do zarządzania wiekiem w organizacjach

Zasobów ludzkich

Strategiczne podejście do zarządzania wiekiem w organizacjach stanowi wsparcie strategii personalnej, polityki personalnej i procedur stosowanych w zarządzaniu personelem. Zarządzanie wiekiem ma istotne aspekty etyczne, które tworzą dobre imię organizacji, są wyrazem jej kultury, wpływają na klimat organizacyjny i relacje pracowników z organizacją. Konieczna jest wiedza pracowników i ich zaangażowanie we wdrażanie zarządzania wiekiem. Postrzeganie […]

Ciągłość zmian ról i celów – nowoczesne podejście do rozwoju starzenia się

Uniwersytet

Zasobów ludzkich

Ostatnio liniowy, poziomy typ postrzegania faz życia, coraz częściej zastępowany jest pionem, co wskazuje na przenikanie się poszczególnych faz, ról i przestrzeni ludzkiej aktywności. Mówimy o podejściu opartym na cyklu życia: zmieniającej się trajektorii kariery, w której „kariera” nie jest już rozumiana jako koncepcja związana z pracą, ale także jako „PROCES ŻYCIA ŻYCIA DŁUGOTRWAŁEGO” (Matulcikova, […]

Kultura organizacyjna

Zasobów ludzkich

Kultura organizacyjna wspierająca zarządzanie wiekiem Społeczna odpowiedzialność organizacji Dyskryminacja i równe traktowanie w organizacjach Stereotypy wiekowe Ageizm w organizacjach Ustawa antydyskryminacyjna nr 198/2009 Coll., 365/2017 Coll. Klimat społeczny w miejscu pracy Generowanie pracowników Motywacja do pracy i stymulacja pracowników Zadowolenie z pracy i zaangażowanie pracowników Współpraca międzypokoleniowa, dzielenie się pokoleniami i uczenie się w miejscu […]

Filary zarządzania wiekiem

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Według Sporket (2009) zarządzanie wiekiem jest procesem, którego nie należy postrzegać jako pojedynczego działania ani jednorazowego projektu. Powinien być podstawowym składnikiem codziennych procedur pracy. Sposobem zakotwiczenia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach może być na przykład integracja różnych środków, takich jak umowy biznesowe i docelowe lub deklaracje misji. Zarządzanie wiekiem operacyjnym może odbywać się na różnych poziomach […]

Pokolenia na rynku pracy – charakterystyka różnych grup wiekowych

Zasobów ludzkich

Termin „generowanie” jest obecnie używany na wiele sposobów. W rodzinie pokolenia charakteryzujemy głównie sekwencją pochodzenia związaną z wiekiem, to znaczy: dziadkami, rodzicami, dziećmi. W społeczeństwie pokolenia są rozumiane jako związana z wiekiem kategoryzacja społeczeństwa (np. Młode pokolenie, starsze pokolenie), któremu przypisuje się lub odmawia określonych obowiązków, praw i ról. Pokolenia jako kohorty wieku / narodzin […]

Społeczna odpowiedzialność organizacji i zarządzanie talentami

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Zarządzanie działalnością gospodarczą lub zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) obejmuje szereg obowiązków, od planowania zasobów ludzkich, przywództwa i rozwoju zasobów ludzkich po zarządzanie umiejętnościami, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie zmianami i zarządzanie talentami. Wszystkie te praktyczne obszary działania obejmują różne obowiązki społeczne. Ważnym zadaniem zarządzania zasobami ludzkimi jest z pewnością nie tylko znalezienie wykwalifikowanych pracowników, ale także ich […]

Poziomy zarządzania wiekiem i proces starzenia się

Zarządzania wiekiem

W ostatnich latach i dziesięcioleciach nauka (w tym andragogika, geragogika, gerontologia) wniosła znaczący wkład w coraz bardziej odmienne spojrzenie na wiek (ing) (Waxenegger, Ludescher & Brünner, 2016). Z jednej strony pomógł wyostrzyć świadomość na temat złożoności wieku i starzenia się. Z drugiej jednak strony, dalsze piętnowanie przez tworzenie pozytywnych konstrukcji wiekowych nie jest całkowicie wyeliminowane […]

Aktywne starzenie się, zdrowe starzenie się i skuteczne starzenie się

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Termin starzenie się opisuje proces starzenia się, który zachodzi przez całe życie człowieka. Starzenie się jest nie tylko procesem dynamicznym, ale ma również silny związek z biegiem życia (np. Wpływ poprzednich etapów życia) i kontekstem (np. Wpływ różnych środowisk, takich jak środowisko społeczne). Ponadto istnieją różnice specyficzne dla płci oraz różnice międzyosobnicze / wewnątrzosobnicze, które […]

Zarządzanie wiekiem jako element polityk publicznych

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Zarządzanie wiekiem odnosi się do różnych obszarów, które zarządzają personelem nie tylko wewnątrz firm, ale także poza nimi. Chociaż koncentruje się głównie na starzeniu się siły roboczej, stanowi jednak część odpowiedzialności publicznej i polityki. Dlatego w najszerszym znaczeniu zarządzanie wiekiem ma zastosowanie nie tylko w działaniach wewnętrznych, ponieważ środki związane z wiekiem nie są wyłącznie […]

Dyscyplina i cele zarządzania wiekiem

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Zarządzanie wiekiem odnosi się do różnych dziedzin. Oprócz całościowej administracji społecznej starzejącej się siły roboczej, dotyczy ona przede wszystkim starzenia się siły roboczej w firmie. Oprócz wielu różnych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych, zmiany demograficzne (starzenie się) stanowią również wyzwanie dla firm. Przede wszystkim zmiany te mają wpływ na firmy zorientowane na przyszłość. Na przykład […]

„Ekonomia długowieczności” – nowa konstrukcja i nowe podejście

Konieczne jest dokładne zrozumienie starzejącej się populacji i tego, jak zmienia ona nasze społeczeństwo i gospodarkę. Dłuższe okresy życia zrewolucjonizują nasz sposób życia i oferują niesamowite nowe możliwości, ale będą również wymagały nowego rygoru w sposobie planowania i oszczędzania na późniejsze lata. JF Coughlin zapewnia głęboki wgląd w populację, która konsekwentnie przeciwstawia się oczekiwaniom: ludzie, […]

Srebrna gospodarka

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

W 2007 r. Komisja Europejska zaproponowała krajom Unii Europejskiej wdrożenie reform w kierunku budowy „srebrnej gospodarki”. Założono, że jest to koncepcja związana z „połączeniem dobrych warunków podaży (wysoki poziom edukacji, badania i rozwój, elastyczne i elastyczne rynki) oraz rosnącej siły nabywczej starszych konsumentów oferuje ogromny nowy potencjał wzrostu gospodarczego”. Uznaje się, że nie jest to […]

Luka w umiejętnościach i przemysł 4.0

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Według analiz Deloitte w ciągu następnej dekady pojawi się 3,5 miliona miejsc pracy w przemyśle produkcyjnym, ale tylko wystarczająca ilość wykwalifikowanej siły roboczej, aby obsadzić mniej niż połowę z nich. Nowy raport Forum, The Future of Jobs, analizuje strategię zatrudnienia, umiejętności i siły roboczej na przyszłość. Raport zapytał dyrektorów ds. Zasobów ludzkich i strategii od […]

Przemysł 4.0

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Szczegółowe warunki i obawy Przemysł 4.0 i Internet przedmiotów (IoT) mają wrażenie zarówno na producentach maszyn, jak i użytkownikach końcowych. Połączenie produkcji ze światem cyfrowym sprawia, że ​​automatyzacja zakładu jest bardziej elastyczna, zwiększa efektywność energetyczną, łączy procesy logistyczne, optymalizuje łańcuch wartości – wszystko to dotyczy również automatyzacji procesów. (Adamik, 2018) W tym kontekście najważniejsza wydaje […]

Labor Market, employment strategy

Zasobów ludzkich

W miarę starzenia się populacji kluczowe znaczenie ma potrzeba zachęcania pracodawców do zatrudniania osób w wieku 55 lat i starszych. Programy polityki publicznej i ochrony – Polska, Republika Czeska i Słowacja Oprócz podniesienia ustawowego wieku emerytalnego rządy Republiki Czeskiej i Słowacji przyjęły programy, które zwiększają szanse osób starszych na dłuższe życie zawodowe i spełniają cel […]

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw europejskich

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Zmiany demograficzne to proces bardzo długofalowy i wydaje się, że nie ma możliwości szybkiego odwrócenia negatywnych trendów. Wpływ czynników demograficznych na wzrost potwierdzili Bloom, Canning i Moore (2004). Co najważniejsze, ponieważ na decyzje o uczestnictwie w rynku pracy wpływa wiek, Bloom, Canning i Moore stwierdzili, że „starsze” społeczeństwa mają mniejszą podaż pracy, co z kolei […]

Starzenie demograficzne ludności

Uniwersytet

Proces starzenia się populacji jest determinowany przede wszystkim trendami współczynników dzietności, a następnie wskaźnikami śmiertelności. Każda populacja o długiej historii wysokiej dzietności ma „młodą” strukturę wiekową, podobną pod względem ogólnych cech do obecnej struktury wiekowej dla grupy krajów najsłabiej rozwiniętych. Średni wiek populacji zaczyna rosnąć wraz ze spadkiem współczynnika dzietności. Zmiany demograficzne są jednymi z […]

Klasyfikacje gerontologiczne

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Na starość mają wpływ wcześniejsze etapy życia ludzkiego. Helena Radlińska uważa, że ​​na przebieg starości ma wpływ zawód, w tym wykształcenie i samozatrudnienie. „W zawodach wymagających edukacji i pracy nad sobą starość jest opóźniona” (Radlińska, 1947). Według Anny Zawadzkiej wczesny okres życia człowieka determinuje jego jakość i rodzaj aktywności w późniejszym życiu, stwarzając możliwość świadomego […]

Periodization of the human age

Uniwersytet

Zarządzania wiekiem

Zasobów ludzkich

Starzenie się i fazy rozwoju człowieka zostały opisane w literaturze naukowej w wielu perspektywach naukowych i zmieniły ich paradygmaty. Platon zwracał już uwagę na różne role społeczne i indywidualne możliwości, zmieniające się wraz z wiekiem. (Zmorzanka, 2011). Poprzednie podziały, które charakteryzują poszczególne okresy życia ludzkiego, były zwykle związane z rekordowym wiekiem i odnosiły się do […]

Possible actions of managers to support change management in the course of life

Uniwersytet

Actions  to support change management vary according to the life stages of the staff, taking into account the different expectations of these management staff. Prior to limiting work and opportunities against workers’ will, Illmarinen (2005) warns of apathy and threatening perceptions of the meaningfulness of work as a possible consequence. In more detail, Ylikoski (In: […]