Sada metod age management

Zde najdete články, metody, přístupy a další informace týkající se oblasti age managementu. Neváhejte procházet a vybírat obsah, který vyhovuje vašim potřebám. Obsah můžete filtrovat na základě svého profesního zázemí.


Články

Schopnosti řízení kariéry a aktivní stárnutí

Age management poradce

HR profesionál

Pojetí CMS vstoupilo teprve nedávno do slovní zásoby politik a stále vyvolává zmatek. CMS jsou obecně spojovány s dovednostmi, postoji a znalostmi, které si jednotlivci mohou vyvinout, aby se mohli informovaně a reflexivně rozhodovat o kariéře a řízení. Zpravidla budou zahrnovat dovednosti a znalosti spojené s rozhodováním, identifikací kariérních a vzdělávacích příležitostí, přizpůsobivostí novým pracovním […]

Institucionální kroky k prodloužení pracovního života

Age management poradce

Univerzita

Od roku 2000 přijaly členské státy řadu opatření zaměřených na reformu důchodových systémů a systémů sociálního zabezpečení. Většina členských států zvýšila zákonný věk odchodu do důchodu, vypracovala plány na postupné sbližování důchodového věku mužů a žen a zvýšila věk nároku nebo prodloužila dobu příspěvku potřebnou k uplatnění plné penzijní dávky. Některé země zvažují souvislost mezi […]

Reakce a perspektivy zemí

Age management poradce

Univerzita

Všechny zprávy o zemích zdůrazňují měnící se pohledy národních vlád na roli starších pracovníků v ekonomice a společnosti. Globální tendence odráží posun v politickém zaměření od předčasného odchodu do důchodu k prodloužení pracovního života. Jsou prezentovány tři argumenty, které hájí tento posun politiky: ekonomický, demografický a sociální. Země zdůrazňují ekonomický význam rozmanitosti obecně. Různorodá pracovní […]

Příklady ze studovaných zemí

Age management poradce

Univerzita

Vzhledem k neexistenci zastřešujících statistik o poradenství a aktivním řízení věku na pracovišti tato studie shromáždila další informace na vnitrostátní úrovni. Obecně platí, že informace na úrovni jednotlivých zemí odrážejí nedostatek systematického kvantitativního shromažďování údajů o tomto tématu, i když některé studie byly uváděny na vnitrostátní úrovni. Tyto studie obecně potvrzují nízkou informovanost o problémech […]

Role poradenství v aktivním stárnutí

Age management poradce

HR profesionál

Zvyšování věku nároku na důchody by se mělo shodovat s politikami, které lidem umožňují mít kvalitnější pracovní život a být produktivnější do stávajícího důchodového věku (Maltby, 2011). Poskytování kariérového poradenství starším pracovníkům by mohlo hrát důležitou roli při překonávání řady situačních a dispozičních výzev, kterým starší pracovníci čelí. Například kariérové ​​poradenství pro starší pracovníky by […]

Výzvy, které musí překonat starší pracovníci

Age management poradce

HR profesionál

I přes rostoucí politickou pozornost v oblasti aktivního stárnutí a zvyšující se počet účastníků v jednotlivých zemích stále čelí starší pracovníci výzvám, které brání setrvání v zaměstnání déle nebo naopak stimulují předčasný odchod do důchodu. Tyto výzvy lze rozdělit do tří kategorií: a) institucionální výzvy (související se systémovou úrovní); b) situační výzvy (související s úrovní […]

Aktivní řízení věku v politice

Age management poradce

Univerzita

Země vyvinuly politiky ke zvýšení účasti starších pracovníků:  a) zvýšení věku odchodu do důchodu, omezení pobídkových pobídek; b) vypracování právních předpisů proti diskriminaci na základě věku; c) poskytování dotací zaměstnavatelům na udržení zaměstnanosti starších pracovníků; d) poskytování dotací na podporu návratu starších pracovníků do organizace; e) vytváření pobídek pro celoživotní učení a rozvoj dovedností na […]

Aktivní řízení věku: změna paradigmat

Age management poradce

Politiky členských států EU dlouhodobě aktivně přispívají ke snížení příspěvku starších pracovníků. Vlády a jejich sociální partneři vyvinuli společný zájem na podpoře předčasného odchodu do důchodu jako obecného léku, a to na pozadí ropné krize z roku 1973 spojené s úpadkem několika hospodářských odvětví, nárůstem nezaměstnanosti a nadbytečnou nabídkou mladších pracovníků od poloviny 70. let […]

Plán strategie přípravy na odchod do důchodu

HR profesionál

PŘI ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY (cílová skupina strategie přípravy) V „českém výzkumu života“ respondenti připouštějí, že o přípravě na stáří nikdy nepřemýšleli. Pokud se připravovali na stáří, většina z nich byla teprve po padesáti letech, téměř třetina všech respondentů se připravovala na jejich přípravu a asi čtvrtina po odchodu do důchodu. V mladších generacích je však posun […]

Možnosti podpory pracovních schopností jednotlivých generací na pracovišti

Age management poradce

HR profesionál

Ve Finsku je udržování pracovních dovedností dlouhou tradicí sahající do 90. let. Současná podpora zahrnuje rozvoj pracovního prostředí, pracovního týmu a posílení personálních zdrojů. Tato podpora je podporována organizacemi, které podporují zdraví zaměstnanců i zaměstnance společnosti. Udržování pracovní kapacity zahrnuje tyto rozměry společné pro všechny generace: Personální zdroje a zdraví zaměstnanců, včetně jeho / její […]

Vliv stárnutí na pracovní schopnost

HR profesionál

Stárnutí je přirozenou součástí života a v pracovním životě je stále důležitější pochopení jednotlivých projevů stárnutí. Určení stárnoucích pracovníků obvykle zahrnuje osoby starší 45 let. Ačkoli je tato věková hranice relativně nepřesná, v tomto věku se začínají projevovat specifické změny v oblasti zdraví a funkčních schopností a tyto změny se často projevují z hlediska pracovní […]

Pracovní schopnost ve způsobu řízení věku

Age management poradce

HR profesionál

Pracovní schopnost konkrétní osoby je dynamický stav, který odráží současný stupeň harmonie jeho zdraví, dovedností, postojů, motivace k pracovním požadavkům, které vykonává. Pracovní schopnost je primárně spojena s konkrétní osobou. Je však také možné hovořit o pracovní schopnosti skupiny pracovníků v rámci společnosti, profesních skupin nebo věkových skupin atd. Z hlediska věku mluvíme o pracovní […]

Koncept pracovní schopnosti

Age management poradce

Název modulu Koncept pracovní schopnosti Počet hodin 8 hodin (6 hodin teorie + 2  hodiny praxe) Vstupní požadavky Podívejte se na vstupní požadavky na účastníky vzdělávací aktivity. Anotace definující cíle hlavního modulu Účastníci se seznámí s definicí jednotlivých faktorů pracovních kompetencí, které vytvoří „Domov práce“ a podobné efekty.  Budou znát obsah měřitelného nástroje pro měření […]

Analýza stavu age managementu v organizaci (audit age managementu) a hodnocení efektivity age managementu v organizaci

Age management poradce

HR profesionál

Audit age managementu je analýza organizace v oblasti řízení věkové struktury zaměstnanců, firemní kultury, péče o zaměstnance a v souvislosti s personální činností týkající se věku a rovných příležitostí. Hlavním cílem auditu je identifikovat problematické body vnitřních procesů společnosti z pohledu age managementu. Je vhodné provést analýzu současného stavu opatření, která již byla v organizaci […]

Mezigenerační sdílení znalostí v organizaci

Age management poradce

HR profesionál

Učení v práci zahrnuje všechny zaměstnance, je výrazně ovlivněno podmínkami a kulturou organizace. Cílem znalostního managementu je rozvoj organizace sdílením a používáním informací a znalostí v rámci organizace, uvnitř i vně. Pokud jde o organizaci, pracovní skupiny nebo týmy, řízení znalostí je o získávání znalostí od těch, kteří je mají, a předávání těm, kteří je […]

Podpora age managementu v systému personálních procesů

HR profesionál

Age Management v organizaci vyžaduje vhodná opatření v systému personálních procesů a činností, zejména v oblasti personálního plánování, procesů umisťování pracovních míst, řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování, vzdělávání, profesního rozvoje a řízení, propouštění zaměstnanců a v personálním poradenství (pro doporučení a pokyny pro personalisty ve vztahu ke stárnutí zaměstnanců viz SHRM, 2016). Kvalifikace zaměstnanců, […]

Strategický přístup k řízení věku v organizacích

HR profesionál

Strategický přístup k řízení věku v organizacích představuje podporu personální strategie, personální politiky a postupů uplatňovaných v personálním řízení. Věkový management má významné etické aspekty, které vytvářejí dobré jméno organizace, jsou výrazem její kultury, ovlivňují organizační klima a vztah zaměstnanců k organizaci. Je nezbytné učit se zaměstnance a zapojovat se do implementace age managementu. Vnímání […]

Organizační kultura

HR profesionál

Organizační kultura podporující age management Společenská odpovědnost organizace Diskriminace a rovné zacházení v organizacích Věkové stereotypy Ageismus v organizacích Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb., 365/2017 Sb. Sociální klima na pracovišti Generování pracovníků Pracovní motivace a stimulace zaměstnanců Spokojenost s prací a zapojení zaměstnanců Mezigenerační spolupráce, mezigenerační sdílení a učení na pracovišti; management rozmanitosti, management znalostí, […]

Pilíře řízení věku

Age management poradce

HR profesionál

Univerzita

Podle Sporketu (2009) je věkové řízení procesem, který by neměl být považován za jednorázovou akci ani jako jednorázový projekt. Měl by to být základní součást každodenních pracovních rutin. Způsobem zakotvení řízení věku ve společnostech může být například integrace různých opatření, jako jsou obchodní a cílové dohody nebo prohlášení o poslání. Řízení provozního věku může probíhat […]

Generace na trhu práce – charakteristika různých věkových skupin

HR profesionál

Termín generace je dnes používán různými způsoby. V rodině charakterizujeme generace převážně podle věku související sekvence sestupu, tj. Prarodiče, rodiče, děti. Ve společnosti jsou generace chápány jako kategorizace společnosti související s věkem (např. Mladá generace, starší generace), které jsou přisuzovány nebo odepřeny určité povinnosti, práva a role. Generace jako kohorty věku / narození se vztahují […]

Společenská odpovědnost organizací a řízení talentů

Age management poradce

HR profesionál

Řízení lidských zdrojů nebo řízení lidských zdrojů (HRM) má řadu povinností, od plánování lidských zdrojů, vedení a rozvoje lidských zdrojů až po řízení dovedností, řízení rozmanitosti, řízení změn a řízení talentů. Všechny tyto praktické oblasti činnosti obsahují různé společenské odpovědnosti. Důležitým úkolem řízení lidských zdrojů je určitě nejen najít kvalifikované zaměstnance, ale také je rozvíjet […]

Úroveň řízení věku a proces stárnutí

Age management poradce

V posledních letech a dekádách věda (včetně andragogiky, geragógie, gerontologie) významně přispěla k tomu, že se stále více liší směrem k věku (ing) (Waxenegger, Ludescher & Brünner, 2016). Na jedné straně to pomohlo prohloubit povědomí o složitosti věku a stárnutí. Na druhou stranu však další stigmatizace vytvářením pozitivních věkových konstrukcí není zcela vymýcena (Kade, 2007, […]

Aktivní stárnutí, zdravé stárnutí a úspěšné stárnutí

Age management poradce

HR profesionál

Termín stárnutí popisuje proces stárnutí, ke kterému dochází po celou dobu života člověka. Stárnutí není jen dynamický proces, ale má také silný vztah k průběhu života (např. Vliv předchozích životních stádií) a kontextu (např. Vliv různých prostředí, jako je sociální prostředí). Kromě toho existují genderově specifické rozdíly a rozdíly mezi jednotlivci / mezi jednotlivci, které […]

Řízení věku jako součást veřejných politik

Age management poradce

HR profesionál

Univerzita

Věkový management se týká různých oblastí, které řídí zaměstnance nejen v rámci společností, ale také mimo společnosti. Přestože se zaměřuje především na stárnutí pracovní síly, přesto je součástí veřejné odpovědnosti a politiky. V nejširším slova smyslu se tedy řízení věku nepoužívá pouze v rámci interních akcí, protože opatření týkající se věku nejsou čistě úkoly společnosti, […]

Disciplína a cíle age managementu

Age management poradce

HR profesionál

Univerzita

Věková správa se vztahuje na různé oblasti. Kromě holistické sociální správy stárnoucí pracovní síly se to většinou týká stárnutí pracovní síly v podniku. Kromě mnoha různých hospodářských, sociálních a politických výzev představuje demografická změna (stárnutí) také výzvu pro společnosti. Tento vývoj především ovlivňuje společnosti orientované na budoucnost. Například mnoho společností reaguje na demografické změny konceptem […]

„Ekonomika dlouhověkosti“ – nový konstrukt a nový přístup

Je nutné mít důkladný pohled na stárnoucí populaci a na to, jak mění naši společnost a ekonomiku. Delší životnost způsobí revoluci v způsobu, jakým žijeme, a nabízí neuvěřitelné nové příležitosti, ale bude také vyžadovat novou přísnost ve způsobu, jakým lidé plánují a šetří na další roky. JF Coughlin poskytuje hluboký vhled do populace, která důsledně […]

Stříbrná ekonomika

Age management poradce

HR profesionál

V roce 2007 Evropská komise navrhla, aby země Evropské unie prováděly reformy směřující k vytvoření „stříbrné ekonomiky“. Předpokládalo se, že se jedná o koncept týkající se „kombinace dobrých dodacích podmínek (vysoká úroveň vzdělávání, výzkumu a vývoje, pohotových a flexibilních trhů) a rostoucí kupní síly starších spotřebitelů nabízí obrovský nový potenciál pro hospodářský růst“. Je známo, […]

Dovednosti a průmysl 4.0

Age management poradce

HR profesionál

Podle analýz společnosti Deloitte bude v příštích deseti letech ve zpracovatelském průmyslu 3,5 milionu pracovních míst, ale pouze méně kvalifikované pracovní síly zaplní méně než polovinu z nich. Nová zpráva fóra „Budoucnost pracovních míst“ se zabývá strategií zaměstnanosti, dovedností a pracovní síly pro budoucnost. Zpráva se zeptala na vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a […]

Průmysl 4.0

Age management poradce

HR profesionál

Specifické podmínky a obavy Průmysl 4.0 a internet věcí (IoT) mají dojem jak na výrobce strojů, tak na konečné uživatele. Kombinace výroby s digitálním světem zvyšuje flexibilitu automatizace zařízení, zvyšuje energetickou účinnost, slučuje logistické procesy, optimalizuje hodnotový řetězec – to vše platí i pro automatizaci procesů. (Adamik, 2018) V této souvislosti se zdá, že nejdůležitější […]

Trh práce, strategie zaměstnanosti

HR profesionál

Veřejné politiky a programy ochrany – Polsko, Česká republika a Slovensko Jak populace stárne, je nezbytné, aby vlády povzbuzovaly zaměstnavatele, aby najímali osoby ve věku 55 a více let. Vlády České republiky a Slovenska přijaly, kromě zvýšení zákonného věku odchodu do důchodu, programy, které zvyšují příležitosti starších lidí k delšímu pracovnímu věku a splňují cíl […]

Výzva stárnutí v evropských společnostech

Age management poradce

Univerzita

Demografická změna je velmi dlouhodobý proces a zdá se, že neexistuje možnost rychlého zvrácení negativních trendů. Vliv demografických faktorů na růst potvrdil Bloom, Canning a Moore (2004). A co je nejdůležitější, protože rozhodnutí o účasti na trhu práce jsou ovlivněna věkem, Bloom, Canning a Moore zjistili, že „starší“ společnosti měly menší nabídku práce, což následně […]

Demografické stárnutí populace

Univerzita

Proces stárnutí populace je určován primárně vývojem míry plodnosti a sekundárně mírou úmrtnosti. Každá populace s dlouhou historií vysoké plodnosti má „mladou“ věkovou strukturu, která se svými obecnými rysy podobá současné věkové struktuře pro skupinu nejméně rozvinutých zemí. Průměrný věk populace se začíná zvyšovat, když klesá míra plodnosti. Demografické změny patří mezi nejdůležitější výzvy, kterým […]

Přechody rolí a kontinuita cílů – moderní přístup v rozvoji stárnutí

HR profesionál

Univerzita

V poslední době je lineární, horizontální typ vnímání fází života stále častěji nahrazován vertikální, což naznačuje vzájemné pronikání jednotlivých fází, rolí a prostorů lidské činnosti. Mluvíme o celoživotním přístupu: měnící se dráha kariéry, kde „kariéra“ již není chápána jako koncept související s prací, ale také jako „PROCES ŽIVOTNÍHO DLOUHODOBÉHO ZLEPŠENÍ“ (Matulčík, Brevenikova, 2014) Nový přístup […]

Gerontologické klasifikace

Age management poradce

Univerzita

Stáří je ovlivněno dřívějšími fázemi lidského života. Helena Radlińska věří, že průběh stáří je ovlivněn povoláním, včetně vzdělání a samostatné výdělečné činnosti. „V povoláních vyžadujících vzdělání a práci na sobě – ​​stáří je zpožděno“ (Radlińska, 1947). Podle Anny Zawadzky určuje rané období života člověka jeho kvalitu a druh činnosti v pozdějším životě a vytváří tak […]

Periodizace lidského věku

Age management poradce

HR profesionál

Univerzita

Periodizace je rozdělení času na vhodné období nebo bloky. Stárnutí a fáze lidského vývoje byly ve vědecké literatuře popsány v mnoha vědeckých perspektivách a měnily jejich paradigma. Stárnutí a fáze lidského vývoje byly ve vědecké literatuře popsány v mnoha vědeckých perspektivách a měnily jejich paradigma. Platón již věnoval pozornost různým sociálním rolím a individuálním možnostem, […]

Possible actions of managers to support change management in the course of life

Univerzita

Actions  to support change management vary according to the life stages of the staff, taking into account the different expectations of these management staff. Prior to limiting work and opportunities against workers‘ will, Illmarinen (2005) warns of apathy and threatening perceptions of the meaningfulness of work as a possible consequence. In more detail, Ylikoski (In: […]